English Azerbaijan Georgian Found spelling error? Select it with your mouse and press Ctrl+Enter

Qrant Ərizə Forması

Müqavilə Qurumu: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Şərq Tərəfdaşlığı Ərazi Əməkdaşlığı Proqramları
Ərazi Əməkdaşlığı Proqramı Azərbaycan - Gürcüstann

İstinad: Təkliflər üzrə 1-ci elan

Konsepsiya sənədinin və ərizələrin təqdim edilməsi üçün son tarix: 17 dekabr 2015-ci il


Nəzərə almağınızı xahiş edirik! E-təlim potensial ərizəçilərə ərizələrin təqdim etmə prosesini virtual şəkildə və yalnız təlim məqsədilə təmin edən praktiki vasitədir

Bu məşğələ heç bir halda mövcud prosedurlara əsasən ŞTÖƏƏ İdarəedici Qurumuna təqdim ediləcək doldurulmuş ərizə forması hesab oluna bilməz

Əmanət (Qənaət)...
Fəaliyyətin adı
Fəaliyyətin yeri
Ərizəçinin adı
Ərizəçinin vətəndaşlığı ?Təşkilatın nizamnaməsi onun sözügedən ölkənin milli qanunvericiliyi əsasında təsis olunmasını və baş ofisin müvafiq ölkədə yerləşdiyini göstərməlidir. Fərqli bir ölkədə təsis olunan istənilən təşkilat müvafiq yerli təşkilat kimi hesab edilə bilməz. Qeydlər hissəsində Müraciətlər üzrə Təlimata diqqət yetirin.
EuropeAid ID ?Təşkilatın PADOR (Potensial Ərizəçi Məlumatlarının Onlayn Qeydiyyat) sistemində qeydə alınmasını yoxlamaq və daha ətraflı məlumat və qeydiyyat üçün bu ünvana müraciət edin: http://ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/pador
Cari müqavilənin / Hüquqi şəxsin sənəd nömrəsi ?Ərizəçi artıq Avropa Komissiyası ilə müqavilə imzalayıb və/və ya Hüquqi Şəxs Sənəd nömrəsi alıb. Cavab mənfi olduqda, 'N/A' yazın.
Hüquqi status ?Məsələn qeyri-kommersiya, dövlət orqanı, beynəlxalq təşkilat.
Həm-ərizəçi ?Hər bir həm-ərizəçi üçün ayrıca bir sıra(xətt) istifadə edin
Törəmə müəssisə ?Hər əlaqəli təşkilat təşkilat üçün ayrıca bir sıra (xətt) istifadə edin

Bu fəaliyyətin məqsədi üçün Ərizəçinin əlaqə məlumatı

Poçt ünvanı
Telefon nömrəsi: (stasionar və mobil)
Fax nömrəsi
Bu fəaliyyət üzrə əlaqələndirici şəxs
Əlaqə şəxsin e-poçt ünvanı
Ünvan
Təşkilatın internet səhifəsi
Ünvan, telefon, faks nömrələri və ya e-poçt ünvanı ilə əlaqədar hər hansı bir dəyişikliyi Müqavilə Qurumuna yazılı şəkildə bildirmək lazımdır. Müqavilə Qurumu ərizəçi ilə əlaqə yarada bilmədiyinə görə məsuliyyət daşımır.


Bənd A. KONSEPSİYA SƏNƏDİ1 Konsepsiya sənədinin tərtibatı üzrə təlimatlar

Nəzərə alın ki, təkliflər üzrə məhdud elan olduğu təqdirdə ilkin mərhələdə yalnız konsepsiya sənədini (doldurulmuş ərizə forması olmadan), açıq elan olduğunda isə hər ikisini - konsepsiya sənədi və doldurulmuş ərizə forması eyni zamanda təqdim olunmalıdır.

Konsepsiya sənədi üzrə konkret şablon yoxdur, lakin ərizəçi mətn üzrə aşağıdakı tələblərə riayət etməlidir:

 • 5 (A4 ölçüdə) səhifədən çox olmamalı, Arial 10 şrifti ilə, yan məsafə 2 sm və araməsəfə 1 olmalıdır;
 • aşağıdakı başlıqda tələb olunan məlumatı tələb olunan ardıcıllıqla və əhəmiyyət dərəcəsinə mütənasib şəkildə təmin edir (qiymətləndirmə cədvəli və Təlimatlarda müəyyən olunan müvafiq xallara bax);
 • tam məlumatı təqdim edir (qiymətləndirmə cədvəli yalnız Konsepsiya sənədində olan məlumata tətbiq olunacaq);
 • qiymətləndirilməni mümkün etmək üçün mümkün gədər aydın və dəqiq yazılıb.

1.1. Fəaliyyətin xülasəsi ?Səhifə 1-də təqdim olunan şablon kimi Müşayiət məktubu əlavə edilməlidir

1 səhifədən artıq olmamaq şərti ilə aşağıdakı cədvəli doldurun.

Fəaliyyətin adı
Fəaliyyətin yeri
Fəaliyyətin ümumi müddəti aylar
Aİ-dan tələb olunan maliyyə (məbləği)
Aİ-dan tələb olunan vəsait fəaliyyətin toplam büdcəsinin bir hissəsi olaraq istənilib (indikativ) %
Fəaliyyətin ümumi məqsədi (ləri)
Fəaliyyətin xüsusi məqsədi (ləri)
Hədəf qrupu (ları) ?"Hədəf qrupları" fəaliyyətin məqsədinə uyğun səviyyədə fəaliyyətdən birbaşa faydalanacaq qruplar/ şəxslərdir."
Yekun benefisiarlar ?"Yekun benefisiarlar" cəmiyyət və yaxud sektor səviyyəsində geniş mənada və uzun-müddətli faydalanacaq şəxslərdir."
Gözlənilən nəticələr
Əsas fəaliyyət istiqamətləri

1.2. Faaliyyətin təsviri (ən çoxu 1 səhifə)

Bütün aşağıdakı məlumatları təqdim edin:

 • Fəaliyyətə hazırlıq prosesi barədə məlumat verin.
 • Bölmə 1.1-dəki cədvəldə təqdim olunan fəaliyyətin vəzifələrini izah edin.
 • Əsas maraqlı tərəflərn, onların fəaliyyətə münasibətini və onlarla keçirilən hər-hansı bir məsləhətləşmələri təsvir edin.
 • Təklif olunan fəaliyyət növünü və ona uyğun təsir və nəticələri, habelə fəaliyyət klasterləri arasında mövcud olan əlaqələr/münasibətləri qısa izah edin.
 • Fəaliyyət üçün geniş vaxt dövlət və nəzərə alınmışdır hər hansı xüsusi amil təsvir edir.

1.3. Fəaliyyət Mütənasibliyi (ən çoxu 3 səhifə)

1.3.1. Təkliflər üzrə elanın məqsədlərinə/sektorlarlarına/mövzularına/xüsusi prioritetlərinə mütənasibliyi

Bütün aşağıdakı məlumatları təqdim edin:

 • Fəaliyyətin təklif üzrə elanın məqsəd (lərinə) və prioritet (illərinə) mütənasibliyini izah edin.
 • Fəaliyyətin təkliflər üzrə elanda öz əksini tapan alt-mövzulara/sektorlara/sahələrə və yaxud təkliflər üçün Təlimatlarda (məs. fəaliyyət üzərində yerli sahibkarlıq) təsbit olunan digər xüsusi tələblərə mütənasibliyini izah edin.
 • Gözlənilən konkret nəticənin Təkliflər üçün Təlimatlarda göstərilən hansı problemin həllinə yönəldiyini izah edin.

1.3.2. Hədəf ölkə / ölkələr regionda (s) və / və ya (Aİ-nin digər təşəbbüsləri ilə birgə fəaliyyət və təkrarlanması aradan qaldırılması da daxil olmaqla) müvafiq sektorlarının xüsusi ehtiyacları və məhdudiyyətlər aktuallığını

bütünl aşağıdakı məlumatları təqdim edin:

 • Dövlət aydın hədəf ölkə / ölkə kimi bölgədə (s) və / və ya sektorlarında xüsusi pre-layihə vəziyyət (kəmiyyət daxildir analiz mümkün).
 • Fəaliyyət müraciət etmək problemləri ətraflı təhlilini təmin edir və onlar bütün səviyyələrdə qarşılıqlı necə.
 • Hərəkət müvafiq milli, regional və / və ya yerli səviyyədə həyata hər hansı əhəmiyyətli planları baxın və fəaliyyət bu cür planlar aid necə təsvir edir.
 • Hərəkət əvvəlki fəaliyyət davam harada, aydın fəaliyyəti haqqında qurmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur necə göstərir / Bu əvvəlki fəaliyyət nəticələri; Əsas nəticələr və həyata keçirilən hər hansı bir qiymətləndirmə tövsiyələri baxın.
 • Hərəkət daha böyük proqramı çərçivəsində yerdə uyğun və ya proqram və ya hər hansı digər planlaşdırılmış layihə ilə əlaqələndirilir necə aydın izah edir. Avropa Komissiyası xüsusilə digər təşəbbüsləri ilə potensial birgə daxil.

1.3.3. Hədəf qrupları və son benefisiarları, onların ehtiyac və məhdudiyyətlərini təsvir edin və nəzərdə tutulan fəaliyyətin onların ehtiyaclarını nə cür qarşılayacağını izah edin.

Bütün aşağıdakı məlumatları təqdim edin:

 • Seçim meyarlarını daxil edərək, hədəf qrupları və yekun benefisiarları təsvir edin (mümkün olduqda sayını da).
 • Hədəf qrupları və yekun benefisiarların hər birninin ehtiyac və məhdudiyyətlərini müəyyən edir.
 • Təklif olunan layihənin hədəf qrupları və yeun benefisiarların ehtiyacları və məhdudiyyətlərinə nə cür cavab verməsini nümayiş etdirir.
 • Hədəf qrupları və yekun benefisiarların iştirakını təmin edən istənilən bir prosesi izah edin.

1.3.4. TransCross-sərhəd təsir

Fəaliyyətdə aşağıdakı meyarların ən azı birinin hansı yolla tətbiq olunmasını təsvir etməklə verilən təklifin trans-sərhəd mahiyyətli olmasını nümayiş etdirin: birgə inkişaf, birgə işçi heyəti, birgəicra və/və ya birgə maliyyələşdirilmə..Part B. Doldurulmuş Ərizə forması

Bütün ərizəçilər tərəfindən təqdim ediləcək
Xərc və tullantıları azaltmaq üçün, sənədlər toplusu üçün (heç bir plastik qovluq və ya arakəsmələr) yalnız kağız istifadə etməyinizi məsləhətdir. Mümkün olduqda vərəgin hər iki tərəfini istifadə edin.1. Ümumi məlumat

Müraciətlər üzrə elana istinad
Müraciətlər üzrə elana üçün adı
Ərizəçinin adı
Təklifin nömrəsi ?Məhdud prosedurlar üçün; Müqavilə Qurumu Konsepsiya Sənədini qiymətləndirləndə sonra ərizəçiyə nəticə barədə məlumat və təklifə ayrıca qyediyyat nömrəsi verir.
Fəaliyyətin adı
Fəaliyyətin yeri


2. Fəaliyyət ?Məqsədlər və fəaliyyətin aktuallığını ilə bağlı qiymətləndirmə komitəsi Konsepsiya Sənədindəki məlumata müraciət edəcək.

2.1. Fəaliyyət təsviri

2.1.1. Təsvir (ən çoxu 13 səhifə)

Aşağıdakı tələb olunan bütün məlumaları daxil edərək və Konsepsiya Sənədində təsbit olunan ümumi məqsəd (lər) və xüsusi məqsəd (lər), təsir və nəticələrə istinadən nəzərdə tutulan fəaliyyətin təsvirini təqdim edin:

 • Gözlənilən konkret nəticələri izah edin, o cümlədən nəzərdə tutulan fəaliyyət hədəf qrupları və yekun benefisiarların şəraitini, hədəf qrupları və/və ya yerli həm-ərizəçilərin və əlaqəli təşkilat (ların) texniki və idarəetmə bacarıqlarını nə cür yaxşılaşdıracaq.
 • Nəticələr əldə etmək üçün həyata keçiriləcək fəaliyyət (iş toplusunu) təfərrüatlı müəyyən və təsvir edin, fəaliyyət çərçivəsində müvafiq tədbirlərin seçimini və hər bir həm-ərizəçi (lərin) və törəmə müəssisə (lərin) rolu (larını) (müvafiq olduğu təqdirdə törəmə və ya podratçıların və ya sub-qrantaların) təsvir fəaliyyəti qrant tətbiq) əsaslandırın. Bölmə 2.1.3 təmin ediləcək fəaliyyət planını təkrarlamayın, əslində layihənin tərtibatı ilə bağlılıq və ardıcıllığı nümayiş etdirin. Xüsusilə, təklif olunan istənilən nəşri qeyd edin.
 • Namizədlər üçün Təlimatlar maliyyə dəstəyinə icazə verirsə, Namizədlər üçün Təlimatlara uyğun olaraq üçüncü tərəflərə maliyyə dəstəyi göstərmək istəyən tərəf maliyyə dəstəyi nəticəsində əladə olunan məqsəd və nəticələri, maliyyə dəstəyi çərçivəsində icazə verilən müxtəlif fəaliyyət növlərini, dəqiq siyahı əsasında maliyyə dəstəyi almağa yararlı olan müəssisələri və yaxud şəxslərin kateqoriyasını, hər bir üçüncü tərəf olan müəssisələr üzrə veriləcək maliyyə vəsaitini müəyyən etmək üçün kriteriyaları və verilə biləcək maksimal məbləği müəyyənləşdirməlidir.

2.1.2. Metodologiya (ən çoxu 5 səhifə)

Təfərrüatlı təsvir edin:

 • Tətbiqetmə metodologiyası və bu metodologiyanın seçiminin məntiqi
 • fəaliyyət əvvəlki fəaliyyəti davamı olduğu təqdirdə, nəzərdə tutulan fəaliyyət əvvəlki fəaliyyətin nəticələrindən nə cür faydalanacaq (həyata keçirilən hər hansı qiymətləndirmənin əsas nəticələri və tövsiyələrini təqdim edin);
 • fəaliyyət daha geniş proqramın bir hissəsi olduğu təqdirdə, bu proqram və yaxud digər mümkün planlaşdırılan layihə çərçivəsində hansı rola malik olacaq və yaxud hansı yollarla əlaqələndiriləcək (digər təşəbbüsləri ilə, əlaxsus Avropa İttifaqı ilə, potensial sinerjiləri qeyd edin);
 • fəaliyyətin davamı və daxili/xarici qiymətləndirməprosedurları;
 • müxtəlif iştirakçıların və maraqlı tərəflərin (həm-ərizəçinin (lərin), əlaqəli müəssisənin (lərin), hədəf qrupları, yerli hakimiyyət orqanları və s.) fəaliyyət çərçivəsində rol və iştirak formasını, və onlara həvalə edilmiş səbəblərini izah edin;
 • təşkilati struktur və fəaliyyətin həyata keçirilməsi üçün təklif olunan komanda (funksiyası ilə: şəxslərin adlarını daxil etməyə ehtiyac yoxdur);
 • fəaliyyəitin həyata keçirilməsi üçün təklif olunan əsas vasitələr (əldə olunacaq və icarəyə alınacaq avadanlıq, material və təchizat);
 • ümumi fəaliyyətlə və konkret tədbirlərlə əlaqədar maraqlı tərəflərin münasibəti;
 • fəaliyyətinvə Aİ-nın maliyyələşməsinin təşviqi məqsədilə nəzərdə tutulan işlər.

2.1.3. Fəaliyyəti həyata keçirmək üçün müddət və indikativ fəaliyyət planı (ən çoxu 4 səhifə)

Fəaliyyət müddəti <X> ay olacaq.

"İddiaçılar fəaliyyətin həyata keçirilməsinin başlama gününü konkret tarixlə göstərməməli, sadəcə "1-ci ay", "2-ci ay" qeyd etməlidirlər."

Tövsiyyə olunur ki, iddiaçılar hər bir fəaliyyətin təxmini və ümumi müddətini ən qısa müddətə istinadən deyil, əksinə icra cədvəlinə təsir göstərə biləcək bütün müvafiq amilləri nəzərə alaraq daha çox ehtimal edilən müddətə əsasən hesablasınlar.

Fəaliyyət planında göstərilən tədbirlər Bölmə 2.1.1-də ətraflı göstərilənlərə uyğun olmalıdırlar. İcraçı tərəf kimi ərizəçilər və ya istənilən törəmə müəssisə (lər), şəriklər və ya subpodratçılar olmalıdırlar. Fəaliyyət olmadığı hər hansı bir ay və ya aralıq müddət fəaliyyət planına daxil edilməli və fəaliyyətin ümumi təxmini müddəti hesablandıqda nəzərə alınmalıdır.

Layihənin ilk 12 ay üçüntərtib olunan fəaliyyət planı hər bir fəaliyyətin hazırlanması və həyata keçirilməsi üzrə ümumi məlumat vermək üçün kifayət qədər ətraflı olmalıdır. Növbəti illərin fəaliyyət planları isə daha ümumi ola və illər üçün yalnız təklif olunan əsas fəaliyyət siyahısını daxil edə bilər. Bu məqsədlə, o, altı aylıq dövrlərə bölünməlidir (Qeyd: hər sonrakı il üçün daha ətraflı fəaliyyət planı qrant müqaviləsinin Xüsusi Şərtlərin Maddə 4.1-nə uyğun olaraq hər hansı yeni maliyyə ödənişləri edilmədən əvvəl təqdim olunmalıdır).

Fəaliyyət planı aşağıdakı biçimi istifadə edərək tərtib olunacaq:

Ay Yarım il
Fəaliyyət 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 İcraçı orqan
1 Hazırlıq
İcra

2.1.4 Fəaliyyətin dayanıqlığı (ən çoxu 3 səhifə)

Aşağıda tələb olunan bütün məlumatı təmin edin:

 • Fəaliyyətin gözlənilən təsirini mümkün olduğu halda texniki, iqtisadi, sosial və siyasi səviyyədə statistik məlumatlarla birgə təsvir edin (fəaliyyət qanunvericiliyin təkmilləşməsinə, davranışların, metodların dəyişməsin səbəb olacaq mı?).
 • Təsirin yayılması üçün nəzərdə tutulan hər hansı bir üsulları aydın şəkildə qeyd etməklə təsirin yayılması planı və fəaliyyətin nəticələrinin təkrar olunması və genişlənməsi (çoxalma effekti) üzrə imkanlarını izah edin.
 • Ətraflı risk təhlili və ehtiyat planı təmin edin. Bu müvafiq təsirazaltma tədbirləri ilə müşayiət olunan və təklif olunan hər fəaliyyətlə bağlı risklərin siyahısını daxil olmalıdır. Yaxşı risk analizi təhlili fiziki, ekoloji, siyasi, iqtisadi və sosial risklərləri özündə birləşdirən bir təhlil olmalıdır.
 • icra müddəti ərzində və ondan sonra əsas şərtlər və fərziyyələri təsvir edin.
 • Fəaliyyət başa çatdıqdan sonra onun dayanıqlığının nə cür təmin olunacağını izah edin. Bunun üçün müvafiq davamlı tədbirlərə, daxili strategiyalar, proses üzərində sahibliyə, ünsiyyət planına, və s. ehtiyac yarana bilər. Dayanıqlığın dörd növü arasında fərqlər haqqında agah olun:
  a. Maliyyə dayanıqlığı: məsələn sonrakı tədbirlərin maliyyələşdirilməsi, bütün gələcək əməliyyat və istismar xərclərini ödəmək üçün gəlir mənbələri.
  b. İnstitusional dayanıqlıq: məsələn fəaliyyət başa çatdıqdan sonra fəaliyyət nəticələrinin təsirli olmasına imkan yaradan strukturlar, potensialın artırılması, müqavilələr və fəaliyyət üzərində yerli sahibkarlıq öz yerində qalır.
  c. Siyasi səviyyədə dayanıqlıq: məsələn, müvafiq olduğu halda, struktur təsiri (təkmilləşdirilmiş qanunvericilik, mövcud çərçivələrə, davranış kodekslərinə, və ya metodlarına uyğunluq).
  d. Ətraf mühitin dayanıqlığı: fəaliyyət ətraf mühitə hansı təsiri göstərəcək - fəaliyyət asılı olduğu təbii ehtiyatlara və daha geniş mənada ətraf mühitə mənfi təsirlərin qarşısını almaq üçün şərait yaradılıb mı?

2.1.5. Məntiqi Çərçivə

Namizədlər üçün Təlimatların C (si) Əlavəsini doldurun.


2.1.6. Büdcə, Müqavilə Qurumu və digər gözlənilən maliyyə mənbələrindən tələb olunan məbləğ

Aşağıdakılar haqqında məlumat vermək üçün Namizədlər üçün Təlimatların B əlavəsini doldurun:

 • fəaliyyətin büdcəsi (cədvəl 1), fəaliyyətin ümumi müddəti üçün və ilk <12 ay/daha çox olduqda, dəqiq yazın;>
 • büdcənin əsaslandırılması (cədvəl 2), fəaliyyətin ümumi müddəti üzrə, və
 • Fəaliyyətin ümumi müddəti üçün Müqavilə Qurumu və digər gözlənilən maliyyə mənbələrindən tələb olunan məbləğ (cədvəl 3).

Daha ətraflı məlumat üçün Qrant İddiaçılar üçün Qaydalara bax.

Nəzərə alın ki, fəaliyyət üçün lazım olan və Müqavilə Qurumundan tələb olunan məbləğ avro ilə göstərilməldir.

2.2.1. Ərizəçinin iş təcrübəsi

Bu məlumat müraciət etdiyniz qrantın tələb etdiyi eyni sektorda və müqayisə oluna biləcək miqyasda sizin kifayət qədər və sabit təcrübəyə malik olub-olmamağınızı qiymətləndirmək üçün istifadə olunacaq.

i) bu cür hərəkətlərə üçün.

Təşkilatınızın son üç ildə müraciət etdiyniz qrantın tələb etdiyi eyni sektorda və müqayisə oluna biləcək miqyasda həyata keçirdiyi fəaliyyətlər haqqında təfərrüatlı izah təqdim edin.

Hər bir fəaliyyət üzrə ən çoxu 1 səhifə

Ərizəçinin adı
Layihənin adı
Fəaliyyətin yeri Fəaliyyəint dəyəri (Avro) Fəaliyyətdəki rolu Fəaliyyətin donorları (adlar) ?Donor Avropa Birliyi və ya Aİ üzv dövlət olduğu təqdirdə, Aİ-nın büdcə xəttinin, EDF və ya Aİ üzv dövlətinin adını daxil edin. Ayrılan vəsait (donorların ianəsi) Tarixlər

Fəaliyyətin vəzifə və nəticələri

ii) digər tədbirlər

Son üç il ərzində təşkilatınız tərəfindən idarə olunan digər tədbirlər barədə ətraflı izah edin.

Hər bir fəaliyyət üzrə 1 səhifə və maksimum 10 fəaliyyət sadalayın.

Ərizəçinin adı
Layihənin adı
Fəaliyyətin yeri Fəaliyyəint dəyəri (Avro) Fəaliyyətdəki rolu Fəaliyyətin donorları (adlar) ?Donor Avropa Birliyi və ya Aİ üzv dövlət olduğu təqdirdə, Aİ-nın büdcə xəttinin, EDF və ya Aİ üzv dövlətinin adını daxil edin. Ayrılan vəsait (donorların ianəsi) Tarixlər

Fəaliyyətin vəzifə və nəticələri

2.2.2. Həm-ərizəçi (lərin) təcrübəsi (əgər varsa)

Bu məlumat müraciət etdiyniz qrantın tələb etdiyi eyni sektorda və müqayisə oluna biləcək miqyasda sizin kifayət qədər və sabit təcrübəyə malik olub-olmamağınızı qiymətləndirmək üçün istifadə olunacaq.

i) bu cür hərəkətlərə üçün.

Təşkilatınızın son üç ildə müraciət etdiyniz qrantın tələb etdiyi eyni sektorda və müqayisə oluna biləcək miqyasda həyata keçirdiyi fəaliyyətlər haqqında təfərrüatlı izah təqdim edin.

Hər bir fəaliyyət üzrə ən çoxu 1 səhifə

Həm-ərizəçinin adı
Layihənin adı
Fəaliyyətin yeri Fəaliyyəint dəyəri (Avro) Fəaliyyətdəki rolu Fəaliyyətin donorları (adlar) ?Donor Avropa Birliyi və ya Aİ üzv dövlət olduğu təqdirdə, Aİ-nın büdcə xəttinin, EDF və ya Aİ üzv dövlətinin adını daxil edin. Ayrılan vəsait (donorların ianəsi) Tarixlər

Fəaliyyətin vəzifə və nəticələri

ii) digər tədbirlər

Son üç il ərzində təşkilatınız tərəfindən idarə olunan digər tədbirlər barədə ətraflı izah edin.

Hər bir fəaliyyət üzrə 1 səhifə və maksimum 10 fəaliyyət sadalayın.

Həm-ərizəçinin adı
Layihənin adı
Fəaliyyətin yeri Fəaliyyəint dəyəri (Avro) Fəaliyyətdəki rolu Fəaliyyətin donorları (adlar) ?Donor Avropa Birliyi və ya Aİ üzv dövlət olduğu təqdirdə, Aİ-nın büdcə xəttinin, EDF və ya Aİ üzv dövlətinin adını daxil edin. Ayrılan vəsait (donorların ianəsi) Tarixlər

Fəaliyyətin vəzifə və nəticələri

2.3. Törəmə müəssisənin (lərin) təcrübəsi (əgər varsa)

Bu məlumat müraciət etdiyniz qrantın tələb etdiyi eyni sektorda və müqayisə oluna biləcək miqyasda sizin kifayət qədər və sabit təcrübəyə malik olub-olmamağınızı qiymətləndirmək üçün istifadə olunacaq.

i) bu cür hərəkətlərə üçün.

Təşkilatınızın son üç ildə müraciət etdiyniz qrantın tələb etdiyi eyni sektorda və müqayisə oluna biləcək miqyasda həyata keçirdiyi fəaliyyətlər haqqında təfərrüatlı izah təqdim edin.

Hər bir fəaliyyət üzrə ən çoxu 1 səhifə

Əlaqəli müəssisənin adı
Layihənin adı
Fəaliyyətin yeri Fəaliyyəint dəyəri (Avro) Fəaliyyətdəki rolu Fəaliyyətin donorları (adlar) ?Donor Avropa Birliyi və ya Aİ üzv dövlət olduğu təqdirdə, Aİ-nın büdcə xəttinin, EDF və ya Aİ üzv dövlətinin adını daxil edin. Ayrılan vəsait (donorların ianəsi) Tarixlər

Fəaliyyətin vəzifə və nəticələri

ii) digər tədbirlər

Son üç il ərzində təşkilatınız tərəfindən idarə olunan digər tədbirlər barədə ətraflı izah edin.

Hər bir fəaliyyət üzrə 1 səhifə və maksimum 10 fəaliyyət sadalayın.

Əlaqəli müəssisənin adı
Layihənin adı
Fəaliyyətin yeri Fəaliyyəint dəyəri (Avro) Fəaliyyətdəki rolu Fəaliyyətin donorları (adlar) ?Donor Avropa Birliyi və ya Aİ üzv dövlət olduğu təqdirdə, Aİ-nın büdcə xəttinin, EDF və ya Aİ üzv dövlətinin adını daxil edin. Ayrılan vəsait (donorların ianəsi) Tarixlər

Fəaliyyətin vəzifə və nəticələri


3. Ərizəçi

EuropeAid nömrəsi ?Bu sıra nömrəsi PADOR sisteminə öz məlumatlarını daxil edən təşkilatlar üçün mövcuddur. Daha ətraflı məlumat və qeydiyyat üçün bu səhifəyə müraciət edin, http://ec.europa.eu/europeaid/node/1100
Bu məlumat təkliflər üçün zəng məcburi, lakin təşviq deyil.
Təşkilatın adı

3.1. Şəxsiyyət

Bu fəaliyyət üçün ərizəçənin əlaqə məlumatı
Hüquqi şəxsin sənəd nömrəsi ?Ərizəçi artıq Avropa Komissiyası ilə müqavilə imzalayıbsa.
Abbreviatura
Qeydiyyat nömrəsi (və ya ekvivalenti)
Qeydiyyat tarixi
Qeydiyyat yeri
Qeydiyyatın rəsmi ünvanı
Qeydiyyatdan keçdiyi ölkə
Təşkilatın internet səhifəsi və e-poçt ünvanı
Telefon nömrəsi: Ölkə kodu + şəhər kodu + nömrə
Fax nömrəsi: Ölkə kodu + şəhər kodu + nömrə

Ünvan, telefon, faks nömrələri və ələxsus e-poçt ünvanı ilə əlaqədar hər hansı bir dəyişikliyi Müqavilə Qurumuna yazılı şəkildə bildirmək lazımdır. Müqavilə Qurumu ərizəçi ilə əlaqə yarada bilmədiyinə görə məsuliyyət daşımır.

3.2. Profil

Hüquqi status
Kommersiya
QHT
Fəaliyyət sahəsi ?Yalnız bir dəst dəyər seçməyiniz xahiş olunur
Sizin təşkilatın hansısa digər müəssisə ilə bağlılığı varmı? Onun EuropeAid ID-ni daxil edin:

3.2.1. Kateqoriya

Kateqoriya ?(1) Nizamnamədə (və ya ekvivalent sənəddə) müəyyən edildiyinə əsasən təşkilatınızın hansı sektora aid olduğunu daxil edin: ictimai (dövlət orqanı tərəfindən təsis olunan və/və ya maliyyələşdirilən) VƏ YA özəl (özəl şəxs tərəfindən təsis və / və ya maliyyələşdirilən); (2) müvafiq sütununda təşkilatınızın aid olduğu kateqoriyanı seçin (yalnız bir kateqoriyanıbir seçim yalnız).

İctimai

Public Administration
Decentralised representatives of Sovereign States
International Organisation
Judicial Institution
Local Authority
Implementation Agency
University/Education
Research Institute
Think Tank
Foundation
Association
Media
Network/Federation
Professional and/or Industrial Organisation
Trade Union
Cultural Organisation
Commercial Organisation

Özəl

Implementation Agency
University/Education
Research Institute
Think Tank
Foundation
Association
Media
Network/Federation
Professional and/or Industrial
Organisation
Trade Union
Cultural Organisation
Commercial Organisation
Other Non-State Actor

3.2.2. Sektor (lar) ?Təşkilatınızın son 7 ildə fəal olduğu hər bir sektora uyğun boş xananı işarələyin. Sektorlar İƏİT tərəfindən müəyyən edilən DAC siyahsından götürülmüşdür.

11. Education
111. Education, level unspecified
Education Policy & Admin. Management
Education Facilities And Training
Teacher Training
Educational Research
112. Basic education
Primary Education
Basic life skills for youth and adults
Early childhood education
113. Secondary education
Secondary education
Vocational Training
114. Post-secondary education
Higher Education
Advanced Tech. & Managerial Training
12. Health
121. Health, general
Health Policy & Admin. Management
Medical education/training
Medical Research
Medical Services
122. Basic health
Basic Health Care
Basic Health Infrastructure
Basic Nutrition
Infectious Disease Control
Health Education
Health Personnel Development
13. Population programmes
130. Population polices/programmes and reproductive health
Population Policy And Admin. Mgmt
Reproductive Health Care
Family planning
Std Control Including HIV/Aids
Personnel development for population & reproductive health
14. Water Supply and Sanitation
140. Water supply and sanitation
Water Resources Policy/Admin. Mgmt
Water Resources Protection
Water supply & sanitation — Large systems
Basic drinking water supply & basic sanitation
River Development
Waste Management/Disposal
Education & training in water supply and sanitation
15. Government and Civil Society
151. Government and civil society, general
Economic and development policy/planning
Public sector financial management
Legal and judicial development
Government administration
Strengthening civil society
Elections
Human Rights
Free Flow Of Information
Women’s equality organisations and institutions
152. Conflict prevention an resolution, peace and security
Security system management and reform
Civilian peace-building, conflict prevention and resolution
Post-conflict peace-building (UN)
Reintegration and SALW control
Land mine clearance
Child soldiers (prevention and demobilisation)
16. Other Social Infrastructure and Service
160. Other Social Infrastructure and Service
Social/welfare services
Employment policy and admin. mgmt.
Housing policy and admin. management
Low-cost housing
Multisector aid for basic social services
Culture and recreation
Statistical capacity building
Narcotics control
Social mitigation of HIV/AIDS
21. Transport and Storage
210. Transport and storage
Transport Policy & Admin. Management
Road Transport
Rail Transport
Water Transport
Air Transport
Storage
Education & Training In Transport & Storage
22. Communications
220. Communications
Communications Policy & Admin. Mgmt
Telecommunications
Radio/Television/Print Media
Information and communication technology (ICT)
23. Energy
230. Energy generation and supply
Energy Policy And Admin. Management
Power Generation/Non-Renewable Sources
Power Generation/Renewable Sources
Electrical Transmission/Distribution
Gas distribution
Oil-Fired Power Plants
Gas-Fired Power Plants
Coal-Fired Power Plants
Nuclear Power Plants
Hydro-electric Power Plants
Geothermal energy
Solar energy
Wind power
Ocean power
Biomass
Energy education/training
Energy research
24. Banking and Financial Services
240. Banking and financial services
Financial Policy & Admin. Management
Monetary institutions
Formal Sector Financial Institutions
Informal/Semi-Formal Financial intermediaries
Education/training in banking & fin. services
25. Business and Other Services
250. Business and other services
Business support services and institutions
Privatisation
31. Agriculture, Forestry and Fishing
311. Agriculture
Agricultural Policy And Admin. Mgmt
Agricultural development
Agricultural Land Resources
Agricultural Water Resources
Agricultural inputs
Food Crop Production
Industrial Crops/Export Crops
Livestock
Agrarian reform
Agricultural alternative development
Agricultural extension
Agricultural Education/Training
Agricultural Research
Agricultural services
Plant and post-harvest protection and pest control
Agricultural financial services
Agricultural cooperatives
Livestock/Veterinary Services
312. Forestry
Forestry Policy & Admin. Management
Forestry development
Fuel wood/charcoal
Forestry education/training
Forestry research
Forestry services
313. Fishing
Fishing Policy And Admin. Management
Fishery development
Fishery education/training
Fishery research
Fishery services
32. Industry, Mining and Construction
321. Industry
Industrial Policy And Admin. Mgmt
Industrial development
Small and medium-sized enterprises (SME) development
Cottage industries and handicraft
Agro-Industries
Forest industries
Textiles — leather & substitutes
Chemicals
Fertiliser plants
Cement/lime/plaster
Energy manufacturing
Pharmaceutical production
Basic metal industries
Non-ferrous metal industries
Engineering
Transport equipment industry
Technological research and development
322. Mineral resources and mining
Mineral/Mining Policy & Admin. Mgmt
Mineral Prospection And Exploration
Coal
Oil and gas
Ferrous metals
Non-ferrous metals
Precious metals/materials
Industrial minerals
Fertiliser minerals
Offshore minerals
323. Construction
Construction Policy And Admin. Mgmt
33. Trade and Tourism
331. Trade policy and regulation
Trade Policy And Admin. Management
Trade facilitation
Regional trade agreements (RTAs)
Multilateral trade negotiation
Trade education & training
332. Tourism
Tourism Policy And Admin. Management
41. General Environment Protection
410. General environmental protection
Environmental Policy And Admin. Mgmt
Biosphere protection
Bio-diversity
Site Preservation
Flood Prevention/Control
Environmental education/training
Environmental research
43. Other multisector
430. Other multisector
Multisector Aid
Urban Development And Management
Rural Development
Non-agricultural alternative development
Multisector education/training
Research/scientific institutions
51. General budget support
510. General budget support
General budget support
52. Development food aid/food security
520. Development food aid/food security assistance
Food Aid / Food Security Programmes
53. Other commodity assistance
530. Other commodity assistance
Import support (capital goods)
Import support (commodities)
60. Action relating to debt
600. Action relating to debt
Action relating to debt
Debt forgiveness
Relief of multilateral debt
Rescheduling and refinancing
Debt for development swap
Other debt swap
Debt buy-back
72. Emergency and distress relief
720. Emergency and distress relief
Material relief assistance and services
Emergency food aid
Relief coordination; protection and support services
73. Reconstruction relief and rehabilitation
730. Reconstruction relief and rehabilitation
Reconstruction relief and rehabilitation
74. Disaster prevention and preparedness
740. Disaster prevention and preparedness
Disaster prevention and preparedness
91. Administrative costs of donors 92. Support to NGO
920. Support to NGO
Support to national NGOs
Support to international NGOs
Support to local and regional NGOs
93. Refugees
930. Refugees (in donor countries)
Refugees (in donor countries)
99. Unallocated/unspecified
998. Unallocated/unspecified
Sectors Not Specified
Promotion of Development Awareness

3.2.3. Hədəf qrupu (s)

All
Child soldiers
Children (less than 18 years old)
Community Based Organisation(s)
Consumers
Disabled
Drug consumers
Educational organisations (school, universities)
Elderly people
Illness affected people (Malaria, Tuberculosis, HIV/AIDS)
Indigenous peoples
Local authorities
Migrants
Non Governmental Organisations
Prisoners
Professional category
Refugees and displaced
Research organisations/Researchers
SME/SMI
Students
Urban slum dwellers
Victims of conflicts/disasters
Women
Young people

Digər: (əlavə edin)

3.3. Fəaliyyəti idarə etmək və həyata keçirmkə bacarığı

3.3.1. Sektorlar üzrə təcrübə

Sektor Təcrübə müddəti (illər) Son 7 il ərzində təcrübə Son 7 il ərzində həyata keçirilən layihələrin sayı Son 7 il (min avro) qiymətləndirilmiş məbləğ səhifə

3.3.2. Coğrafi ərazilər üzrə təcrübə

Coğrafi əhatəsi (ölkə və ya region) Təcrübə müddəti (illər) Son 7 il ərzində bu coğrafi ərazidə layihələrin sayı Son 7 il ərzində bu coğrafi ərazidə yatırılan sərmayələrin təxmini məbləği (min avro)

Sektor və coğrafi ərazi üzrə təcrübəyə çarpaz istinad:

Sektor (lar)
(3.2.2-də seçilmişə bənzər)
Coğrafi ərazi (lər)
(əvvəl müəyyən edildiyi kimi ölkə və ya region)

3.3.3 Resurslar

Maliyyə məlumatları

Olduğu təqdirdə, bu məlumatları təqdim ein: təşkilatın mənfəət və zərər hesabı və balans hesabatı əsasında, məbləğlər min avro ilə göstərilməli

Maliyyə ili Maliyyə dövranı və ya ekvivalent Xalis mənfəət və ya ekvivalent Ümumi balans hesabatı Səhmdarların kapitalı və ya ekvivalent Orta və uzun müddətli borc Qısa müddətli borc (< 1 il)
2013
2012
2011
Maliyyə mənbəyi (ləri)

Təşkilatınızın gəlir mənbəyi (ləri) və əlavə tələb olunan məlumatı daxil edin

2013
Mənbə Faiz
Üzv ölkələrin dövlət orqanları
Üçüncü ölkələrin dövlət orqanları
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
Digər Beynəlxalq Təşkilat (lar)
Özəl Sektor
Üzvlük haqları (üzvlük haqqı ödəyən üzvlərin sayı: )
Digər (konkretləşdirin):
Toplam (100%-ə bərabər olmalıdır)
2012
Mənbə Faiz
Üzv ölkələrin dövlət orqanları
Üçüncü ölkələrin dövlət orqanları
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
Digər Beynəlxalq Təşkilat (lar)
Özəl Sektor
Üzvlük haqları (üzvlük haqqı ödəyən üzvlərin sayı: )
Digər (konkretləşdirin):
Toplam (100%-ə bərabər olmalıdır)
2011
Mənbə Faiz
Üzv ölkələrin dövlət orqanları
Üçüncü ölkələrin dövlət orqanları
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
Digər Beynəlxalq Təşkilat (lar)
Özəl Sektor
Üzvlük haqları (üzvlük haqqı ödəyən üzvlərin sayı: )
Digər (konkretləşdirin):
Toplam (100%-ə bərabər olmalıdır)

Olduğu təqdirdə məcburi deyil, lakin doldurulması labüd sayilan hissə. Hesabatlar praktiki olaraq kənar audit hesabatları ilə eyni sənəddirsə, o zaman əzirəçinin son hesabalarının əvəzinə kənar audit hesabatının surəti təmin edilə bilər.

İl Təsdiq olunmuş auditorun adı Qüvvədə olma müddəti
2013
2012
2011
İşçilərinin sayı (tam ştatda)

İşçi heyətin hər bir növü üçün bir seçimi qeyd edin

Personal növü Ödənişli Ödənişsiz
Baş ofis işçiləri: baş ofis tərəfindən işə qəbul olunub və orada çalışırlar (inkişaf etmiş ölkədə yerləşir)
Xarici işçilər: (inkişaf etmiş ölkədə yerləşən) baş ofis tərəfindən işə qəbul olunub, inkişaf edən ölkədə işləyirlər
Yerli işçilər: İnkişaf edən ölkədə işə qəbul olunub, həmin ölkədə işləyirlər

3.4. Təşkilatın idarə heyəti/komitələrinin siyahısı

Ad Peşə Vəzifəsi Vətəndaşlığı Hansı ildən idarə heyətində təmsil olunur
4. Həm-ərizəçi (lər)

Bu hissə Ərizəçilər üçün Təlimatların 2.1.1 Bölməsinə əsasən hər bir həm-ərizəçi üçün doldurulmalıdır. Siz hər bir əlavə həm-ərizəçinin məlumatını daxil etmək üçün bu cədvəlin zəruri sayda sürətini etməlisiniz.

5. Fəaliyyətdə iştirak edən TÖRƏMƏ MÜƏSSİSƏ (lər)

5.1. Törəmə müəssisə (lərin) təsviri

Bu hissə Namizədlər üçün Təlimatların 2.1.2-ci Bölməsində təsbit olunduğu mənada hər bir törəmə təşkilat üçün doldurulmalıdır. Siz hər bir əlavə törəmə müəssisənin məlumatını daxil etmək üçün bu cədvəlin zəruri sayda sürətini etməlisiniz.

6. Fəaliyyətdə iştirak edən tərəfdaşlar

Bu hissə Namizədlər üçün Təlimatların 2.1.3-ci Bölməsində təsbit olunduğu mənada hər bir tərəfdaş təşkilat üçün doldurulmalıdır. Siz hər bir əlavə törəmə müəssisənin məlumatını daxil etmək üçün bu cədvəlin zəruri sayda sürətini etməlisiniz.

Doldurulmuş ərizə forması üçün yoxlama vərəgi

İnzibati məlumat

Ərizəçinin adı
EuropeAid nömrəsi
Ölkə və qeydiyyat tarixi
Hüquqi şəxsin sənəd nömrəsi ?Ərizəçi artıq Avropa Komissiyası ilə müqavilə imzalayıbsa.
Hüquqi status ?Məsələn qeyri-kommersiya, dövlət orqanı və ya beynəlxalq təşkilat.


Həm-ərizəçi ?Həm-ərizəçilərin sayı gədər yeni sətir əlavə edin

Həm-ərizəçinin adı
EuropeAid nömrəsi
Vətəndaşlığı / Ölkə və qeydiyyat tarixi
Hüquqi şəxsin sənəd nömrəsi
Hüquqi status


Törəmə müəssisə ?Törəmə müəssisələrin sayı gədər yeni sətir əlavə edin

Əlaqəli təşkilatın adı
EuropeAid nömrəsi
Ölkə və qeydiyyat tarixi
Hüquqi status
Hansı təşkilatla əlaqəni var (ərizəçi və / və ya həm-ərizəçi)
Həmin təşkilatla əlaqənin növünü qeyd edin

TƏKLİFİNİZİ GÖNDƏRMƏKDƏN ƏVVƏL AŞAĞIDAKI MEYARLARA TAM RİAYƏT ETMƏNİZİ YOXLAYIN VƏ MÜVAFİQ İŞARƏ İLƏ QEYD EDİN

HİSSƏ 1 (İNZİBATİ)

Düzgün qrant ərizə forması istifadə edilmişdir
Ərizəçinin Bəyannaməsi doldurulub və imzalanıb
Təklif ingilis dilində komputerlə yığılıb
Bir əsli və 2 nüsxə əlavə edilib
Təklifin elektron versiyası (CD-Rom) əlavə edilib
Hər bir həm-ərizəçimandatı doldurub və imzalayıb, həmin mandatlar əlavə edlib
"Hər bir törəmə müəssisə (lər) törəmə müəssisə (lər) üçün bəyanatı duldurub və imzalayıblar və həmin bəyanatlar əlavə edilib. Heç bir törəmə müəssisə (lər) sahib olmadığınız təqdirdə "Not applicable" (NA) yazın."
Büdcə tələb olunan formatda, avro ilə təqdim edilib
Məntiqi çərçivə doldurulub və əlavə edilib
Əsas (aparıcı) Ərizəçi yalnız bir ərizə təqdim edib

HİSSƏ 2 (YARARLILIQ)

The duration of the action is between 6 months and 18 months (the minimum and maximum allowed)
The requested contribution is between 20’000 EURO and 200’000 EURO (the minimum and maximum allowed)
Müraciət etdiyiniz qrant vəsaiti toplam yararlı xərclərin 90%-dan çox olmamalıdır (nəzərdə tutulan maksimal faiz)


8 Ərizəçinin bəyanatı

Ərizəçinin imza atmış səlahiyyətli nümayəndəsi olaraq və aşağıda imzası ilə təmsil olunan ərizəçi təkliflər üzrə cari elanın çərçivəsində təklif oluuna fəaliyyətdə istənilən həm-ərizəçi (ləri), törəmə müəssisə (ləri) təmsil edərək, bəyan edir ki,

 • ərizəçi Namizədlər üçün Təlimatın 2-ci Bölməsində müəyyən edilmiş maliyyələşdirmə mənbələrinə malikdir;
 • ərizəçi təklif olunan fəaliyyəti və ya iş proqramını həyata keçirmək üçün kifayət qədər maliyyə imkanlarına malikdir;
 • ərizənin 3, 4 və 5-ci hissələrində təsbit olunduğu kimi ərizəçi ərizəçinin, həm-ərizənin (lərin) və törəmə müəssisə (lərin) hüquqi statusunu təsdiq edir;
 • ərizəçi, həm-ərizəçi (lər) və törəmə müəssisə (lər) Namizədlər üçün Təlimatın 2-ci Bölməsində müəyyən edilən peşəkar bacarıqlara ixtisasa malikdir (lər);
 • ərizəçi qrant ərizə formasında əlaqədə olduğu müəssisənin təqdim etdiyi bəyanatda təsbit olunan öhdəliyinə (öhdəliklərinə) və ən yaxşı tərəfdaşlıq təcrübə prinsiplərinə riayət etmək məsuliyyətini öz üzərinə götürür;
 • ərizəçi həm-ərizəçi (lər) və əlaqəli (törəmə) müəssisə (lər) ilə birgə fəaliyyətin hazırlanması, idarə edilməsi və həyata keçirilməsinə görə birbaşa məsuliyyət daşıyır və vasitəçi qismində çıxış etmir;
 • Tələb olunan məbləğ 60,000-dan avrodan artıq olduğu təqdirdə, ərizəçi və ya həm-ərizəçi (lər) və törəmə müəssisə (lər) Aİ-nın xarici layihələr üzrə müqavilə prosedurlarının 2.3.3 Bölməsində sadalanan tələblərə (tələblərlə bu mənbədən tanış olmaq olar: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=en) uyğun olaraq müqavilədə iştirakdan istisna təsirinin altında düşməməlidirlər. Bundan əlavə, iştirak edən tərəflər qəbul edir ki, ərizəçi, həm-ərizəçi (lər) və törəmə müəssisə (lər) sözügedən istisnanın təsirinə düşdükləri halda belə, Praktiki Təlimatın 2.3.4 Hissəsinə əsasən digər prosedurlardan xaric edilə bilərlər.
 • istənildiyi halda, ərizəçi və hər bir həm-ərizəçi və əlaqəli müəssisənin (əgər varsa) İddiaçılar üçün Təlimatın 2.4 Bölməsində nəzərdə tutulmuş dəstək sənədlərini dərhal təqdim etmək iqtidarındadırlar.
 • ərizəçi və hər bir həm-ərizəçi və əlaqəli müəssisə (əgər varsa) İddiaçılar üçün Təlimatın 2.1.1 və 2.1.2 Bölməsində müəyyən edilən meyarlara uyğundurlar;
 • qrantın ayrılması tövsiyə olunduğu halda, ərizəçi İddiaçılar üçün Təlimatın əlavə edilən Standard Müqavilədə müəyyən edilən müqavilə şərtlərini qəbul edir;
 • ərizəçi, həm-ərizəçi (lər) və əlaqəli müəssisə (lər) agahdırlar ki, Aİ-nin maliyyə maraqlarının qorunması məqsədləri üçün onların şəxsi məlumatları daxili audit xidmətlərinə, Avropa Məhkəməsinə, Maliyyə Pozuntuları üzrə Şuraya və ya Avropa Fırıldaqçılığa qarşı İdarəsinə ötürülə bilər.

Bu eyni maliyyə ili ərzində fəaliyyət və yaxud fəaliyyətin bir hissəsinin maliyyələşməsi üçün Aİ tərəfindən alınan vəsait və məbləğlərdir, və habelə eyni fəaliyyət üçün əldə olunan digər maliyyə vəsaitləridir

< mənbəyi və miqdarı və statusu (məs. Istifadə olunub və ya ayrılıb) siyahı səklində təqdim edin >r;

Ərizəçi qrant üçün müraciət edəndən sonra eyni ərizənin maliyyələşmə məqsədilə Avropa Komissiyasının digər şöbələrinə və ya Avropa İttifaqının təsisatlarına təqdim edilib-edilməməsi, və sonuncu tərəfindən təqdiqlənməsi barədə ərizəni təqdim etdiyi Müqavilə Qurumuna dərhal məlumat vermək öhdəliyindən xəbərdar olmasını qəbul edir.

Ərizəçi İttifaqın ümumi büdcəsinə (Rəsmi Dərgi, L 298, 26.10.2012, səh. 1) şamil olunan və 25 oktyabr 2012-ci il tarixli Maliyyə Qaydalarının 131 (5) maddəsinə və Ərizə Qaydalarının (Rəsmi Dərgi L 362, 31.12.2012, səh.1) 145-ci maddəsinə uyğun təqdim olunan məlumatları təhrif edən ərizəçilərin müəyyən şərtlər altında inzibati və maliyyə cərimələri ilə üzləşə biləcəyi haqqında xəbərdardır.

Ərizəçinin adından imzalanmışdır

Ad
Vəzifə
Tarix və yer

9. Fəaliyyətin Büdcəsi ?Maddələr təsviri kifayət qədər ətraflı və bütün maddələr öz əsas komponentlərinə bölünmüş şəkildə göstərilməlidir. Vahidlərinin sayı və vahidin dəyəri təmin edilən indikatorlardan asılı olaraq hər bir maddə üçün müəyyən olunmalıdır. Büdcə Müqavilə Qurumunun maliyyələşdirdiyi hissədən asılı olmayaraq, Fəaliyyət ilə bağlı bütün xərcləri daxi etməlidir.

XərclərVahid Ədəd sayı Vahidin dəyəri
(Avro ilə)
Ümumi dəyər
(Avro ilə) ?Müqavilə Qurumu Avropa Komissiyası olmadıqda, büdcə avro və ya digər Müqavilə Qurumu mənsub olduğu ölkənin valyutası ilə göstərilə bilər. Xərclər və vahidlərin dəyəri avro sentə gədər yuvarlaqlaşdırılmalıdır.
Büdcə maddələrin açıqlanması ?Xərclərin vacibliyini və fəaliyyətə aidiyyatını göstərməklə hər bir büdcə maddəsinin əsaslandırmasını təqdim edin (məs. Tədbirlərə və/və yaxud Faəliyyətin Təsvirindəki nəticələr istinad edərək) . Təxmin edilən xərclərin əsaslandırılması ?Təxmin edilən xərclərin hesablanmasını əsaslandırın. Nəzərə alın ki, Qrant Ərizəçiləri (Namizədlər) üçün Təlimatın 2.1.5 Bölməsində göstərildiyi kimi, xərclərin smetası real xərclərə və ya icazə verildiyi təqdirdə sadələşdirilmiş dəyərə əsaslanmalıdır.
1. İnsan Resursları
1.1 Məvaciblər (yerli işçilərin sosial təminat xərcləri və digər xərcləi daxil əmək haqqları) ?İşçi Heyət Fəaliyyət çərçivəsində tam ştat işləmirsə, müvafiq bəndlər üzrə faiz nisbətləri göstərilməli və vahid saylarında (vahidin dəyərini göstərməyin) öz əksini tapmalıdır.
1.1.1 Texniki
1.1.2 İnzibati / dəstək heyəti
1.2 Məvaciblər (yerli işçilərin sosial təminat xərcləri və digər xərcləri daxil əmək haqqları) (Sosial təminat
xərclər və digər məsrfələr, xarici/beyn. Əməkdaşlar)
1.3 Missiyalar/səyahətlər üzrə gündəlik xərclər ?Hər Gundelikler çəkildiyi ölkə göstərin.
1.3.1 Xaricdə fəaliyyət (fəaliyyətə təhkim olunmuş heyət)
1.3.2 Yerli (Fəaliyyət təyin heyət)
1.3.3 Seminar / Konfrans iştirakçıları
İnsan Qaynaqları üzrə aralıqcəm
2. Ezamiyyət ?Hava nəqliyyatı ilə səyahətlər nəticəsində CO2 əvəzləşdirmə xərcləri daxil edilə bilər. Belə olduğu halda C02 TİM/Gızıl Standartları layihələrinə dəstək və ya mövcud aviaşirkət proqramları vasitəsilə əvəzləşdirilə bilər (sübutlar dəstək sənədlərin bir hissəsi kimi daxil edilməlidir). Gediş və təyinat yerini göstərin. Məlumat mövcud deyilsə, ümumi məbləği daxil edin.
2.1. Beynəlxalq səyahət
2.2 Yerli nəqliyyat
Səyahətlər üzrə aralıqcəm
3. Avadanlıq və ləvazimatlar ?Satınalma və kirayə xərclərini ayrı-ayrılıqda göstərin
3.1 Nəqliyyat vasitələrinin alənması və ya kirayəsi
3.2 Mebel, kompüter avadanlığı
3.3 Avadanlıqlar, alətlər ...
3.4 Ehtiyat hissələri / maşınlar üçün avadanlıqlar, alətlər
3.5 Digər (qeyd edin)
Ümumi avadanlıq və ləvazimatların üzrə aralıqcəm
4. Yerli ofis
4.1 Maşınlar üzrə xərclər
4.2 Ofisin kirayəsi
4.3 Ofis ləvazimatı
4.4 Digər xidmətlər (tel/faks, elektrik/istilik, texniki)
Yerli ofis üzrə aralıqcəm
5. Digər xərclər, xidmətlər ?Xərclər və ya xidmətlərin növünü daxil edin. Ümumi məbləğlər qəbul olunmayacaq.
5.1 Nəşrlər ?İşlər bütövlüklə podratçıya verildikdə bu hissəyə işarə qoyun.
5.2 Araşdırmalar, tədqiqat ?İşlər bütövlüklə podratçıya verildikdə bu hissəyə işarə qoyun.
5.3 Xərclərin təsdiqi/Audit
5.4 Qiymətləndirmə xərcləri
5.5 Tərcümə, tərcüməçilər
5.6 Maliyyə xidmətləri (bank zəmanəti üzrə xərclər və s.)
5.7 Konfranslar/seminarlar ?İşlər bütövlüklə podratçıya verildikdə bu hissəyə işarə qoyun.
5.8. Təşviqat tədbirlər ?Ünsiyyət və təşviqat fəaliyyətləri layihənin həyata keçirilməsinin hər bir mərhələsi üzrə müvafiq şəkildə planlaşdırılmalı və büdcəyə salınmalıdırlar.
Digər xərclər, xidmətlər üzrə aralıqcəm
6. Digər
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
Digər üzrə cəmi
7. Fəaliyyətin birbaşa yararlı xərclərinin aralıqcəmi (1-6)
8. Ehtiyat üçün vəsait (Fəaliyyətin birbaşa yararlı xərclərinin aralıqcəmi, yəni 7-nin maksimum 5%)
9. Fəaliyyətin birbaşa yararlı xərclərini cəmi (7 + 8)
10. Dolayı xərclər (Fəaliyyətin birbaşa yararlı xərclərini cəmi, yəni 9-un maksimum 7%)
11. Toplam yaralı xərclər (9 + 10)

Qeyd: Yalnız benefisiar (lar) bu cədvəllərdə təqdim olunan maliyyə malumatının dəqiqliyinə görə məsuliyyət daşıyırlar.

Gözlənilən maliyyə mənbələri və proqnozlaşdırılan xərclərin icmalı ?Gözlənilən maliyyə mənbələri və proqnozlaşdırılan xərclər tarazlı olamlıdırlar. Nəzərdə saxlayın ki, cədvəldə təqdim olunan bütün rəqəmlər doldurulmuş ərizə forması üçün yoxlama vərəgində göstərilən bütün məqamlara uyğun olmalıdırlar (doldurulmuş ərizə formasının 7-ci hissəsi).

Gözlənilən maliyyə mənbələriMəbləğ (Avro)
Bu ərizədə nəzərdə tutulan Aİ/EDF ianəsi (A)
Digər ianələr (Ərizəçi, digər Donorlar və s)
AdŞərtlər ?Ümumi Şərtlərin 17.4 (b) bəndinə istinadən

Fəaliyyətdən əldə edilən gəlir

Gözlənilən TOPLAM İANƏLƏR
Proqnozlaşdırılan xərclər
Proqnozlaşdırılan TOPLAN YARARLI XƏRCLƏR ?Fəaliyyət büdcəsinin 11-ci başlığına istinadən (B)
Toplam yararlı xərclərdə Aİ/EDF-in ianəsi, faizlə ?yuvarlaqlaşdırmayın, faiz göstəricisini vergüldən sonra 2 rəqəmlə göstərin (məsələn, 74,38%) (A/B x 100) %

Təbrik edirik! Siz Şərq Tərəfdaşlığı ölkələri üşün Ərazi Əməkdaşlığı Proqramının Təkliflər üzrə Elanına əsasən ərizə formasını doldurmaq üçün təşkil olunan e-təlimini müvəffəqiyyətlə başa çatdırdınız.

Bu təlimin sizin üçün faydalı olduğuna və kağız üzərində ərizəni doldurmağa yardımçı olacağına ümid edirik.

Http://eaptc-ma.eu/en/ yerləşdirilən Namizədlər üçün Təlimatlarda siz ərizə forması və xüsusi tələbləri, eləcə də ərizəçilər üçün faydalı məlumatları tapa bilərsiniz.