English Azerbaijan Georgian Found spelling error? Select it with your mouse and press Ctrl+Enter

საგრანტო განაცხადის ფორმა

დამკვეთი ორგანო: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ტერიტორიული თანამშრომლობის პროგრამები
[Tettitorial Cooperation Programme Azerbaijan - Georgia]

რეფერაცია: საპროექტო წინადადებების 1–ლი კონკურსი

[Deadline for submission of concept notes and applications: 17 December 2015]


გახსოვდეთ, რომ ინტერნეტ სწავლება არის პრაქტიკული საშუალება, რომელიც საშუალებასიძლევა პოტენციურ განმცხადებლებს განაცხადის შევსების პროცესში გავუწიოთ დახმარება, მხოლოდ და მხოლოდ არის სწავლების მიზნით.

არ შეიძლება იგი ჩაითვალოს სრულყოფილ განაცხადად, რომელიც შეიძლება წარადგინოთ დადგენილი პროცედურების თანახმად EaPTC-ის მმართველ ორგანოში .

შენახვა...
ქმედების დასახელება
ქმედების ადგილმდებარეობა(ები)
განმცხადებლის სახელი
განმცხადებლის ეროვნება ?ორგანიზაციის დებულებიდან უნდა ჩანდეს, რომ იგი დაარსდა ქვეყნის ეროვნული კანონის მიხედვით, და რომ მისი სათავო ოფისი მდებარეობს შესაბამის ქვეყანაში, ნებისმიერი სხვა ქცეყანაში დაფუძვნებული ორგანიზაცია არ შეიძლება ჩაითვალოს უფლებამოსილ ადგილობრივ ორგანიზაციად.იხილეთ კონკურსის სახელმძღვანელოს ქვემოთ ჩამოტანილი შენიშვნები.
ევროპის დახმარების ID ?თუ ორგანიზაცია დარეგისტრირებულია PADOR-ში, (პოტენციური განმცხადებლის მონაცემების ონლაინ რეგისტრაცია) იმისათვის რომ ის ჩაისვას იქ, მეტი ინფორმაციისათვის და რეგისტრაციისათვის გთხოვთ ეწვიოთ http://ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/pador.
მიმდინარე კონტრაქტი/ იურიდიული პირის ფაილის ნომერი ?თუ განმცხადებელმა უკვე მოაწერა ხელი კონტრაქტს ევრო კომისიასთან და/ან უკვე აცნობეს იურიდიული პირის ფაილის ნომერი, თუ არა დაწერეთ N/A
იურიდიული სტატუსი ?მაგ: არა კომერციული, სამთავრობო ორგანოები, საერთაშორისო ორგანიზაციები.
თანა–განმცხადებელი ?თითოეული თანა–განმცხადებლისთვის გამოიყენეთ ერთი ხაზი
აფილირებული პირი ?თითოეული აფილირებული პირისათვის გამოიყენეთ ერთი ხაზი

ამ ქმედების საჭიროებიდან გამომდინარე განმცხადებლის საკონტაქტო დეტალები

საფოსტო მისამართი
ტელეფონის ნომერი (მობილური და საოფისე)
ფაქსის ნომერი
ამ ქმედებაში საკონტაქტო პირი
საკონტაქტო პირის ელექტრონული ფოსტა
მისამართი
ორგანიზაციის ვებგვერდი
ნებისმიერი ცვლილების შესახებ მისამართში, სატელეფონო ნომერში, ფაქსში თუ ელექტრონულ ფოსტაში, უნდა წერილობით ეცნობოს დამკვეთ ორგანოს, დამკვეთი ორგანო არ იქნება პასუხისმგებელი თუ ვერ მოხერხდება დაკავშირება


ნაწილი A. კონცეფცია.1. ინტრუქციები კონცეფციის შემუშავებისთვის

გაითვალისწინეთ, თუ ეს იქნება შეზღუდული კონკურსი, პირველ ეტაპზე მხოლოდ კონცეფციას წარადგენთ, და არა სრულ განაცხადს, თუ ეს იქნება ღია კონკურსი , ორივე კონცეფცია და სრული განაცხადი უნდა წარდგინოთ ერთსა და იმავე დროს

არ არსებობს კონცეფციის კონკრეტული ნიმუში, მაგრამ განმცხადებელმა უნდა იცოდეს, რომ ტექსტი:

 • არ უნდა აჭარბებდეს 5 სრულ გვერდს (A 4ზომა) შრიფტი Arial, 10 სიმბოლო 2 სანტიმეტრი მინდორი, სტრიქონებს შორის ინტერვალი;
 • წარმოადგენს ქვემოთ რუბრიკებში მოთხოვნილ ინფორმაციას ისეთი თანამიმდევრობით , როგორც ეს მოთხოვნილი იქნება, და მისი მნიშვნელობნებიდან გამომდინარე პროპორციულობით (იხ.სახელმძღვანელოს შეფასების ცხრილში განთავსებული შესაბამისი ქულები)
 • წარმოადგენს სრულ ინფორმაციას ( რადგან შეფასების ცხრილი ეხება მხოლოდ კონცეფციაში მოყვანილ ინფორმაციას)
 • შედგენილია შეძლებისდაგვარად გასაგებად, რათა შესაძლებელი იყოს მისი შეფასება

1.1. ქმედების მოკლე მიმოხილვა ?თავფურცელი, ისევე როგორც თითოეული ნიმუში პირველ გვერდზე, უნდა აგრეთვე იყოს მიბმული დოკუმენტებზე

გთხოვთ შეავსოთ ქვემოთ მოყვანილი ცხრილი, იგი არ უნდა აჭარბებდეს 1 გვერდს.

ქმედების დასახელება
ქმედების ადგილმდებარეობა
ქმედების მთლიანი ხანგრძლივობა თვეები
მოთხოვნილი დაფინანსება ევროკავშირიდან (თანხა)
ევროკავშირიდან მოთხოვნილი დაფინანსება, როგორც ქმედების მთლიანი ბიუჯეტის პროცენტი (საორიენტაციო) %
ქმედების საერთო მიზანი(ები)
ქმედების კონკრეტული მიზანი(ები)
სამიზნე ჯგუფი(ები) ?"სამიზნე ჯგუფები" არის ის ჯგუფები/პირები რომლებიც პირდაპირ სარგებელს ნახავენ ამ ქმედებიდან, ქმედების მიზნის დონეზე.
ბოლო ბენეფიციარები ?"ბოლო ბენეფიციარები"არიან ისინი, რომლებიც გრძელვადიან სარგებელს ნახავენ ამ ქმედებიდან, საზოგადოების ან მთლიანად სექტორის დონეზე
სავარაუდო შედეგები
ძირითადი საქმიანობები

1.2. ქმედების აღწერა (მაქსიმუმ 1 გვერდი)

გთხოვთ წარმოადგინოთ ყველა შემდეგი ინფორმაცია:

 • წარადგინეთ ქმედებისთვის მზადების ფონი
 • განმარტეთ ქმედების მიზნები, რომლებიც მოყვანილია სექცია 1.1–ის ცხრილში
 • აღწერეთ მთავარი დაინტერესებული (აქციონერთა) ჯგუფები, მათი დამოკიდებულება ქმედების მიმართ და ნებისმიერი, მათთან ერთად გამართული კონსულტაცია
 • მოკლედ მიუთითეთ შემოთავაზებული საქმიანობის ტიპი და დააკონკრეტეთ შესაბამისი ღონისძიებები და შედეგები, ურთიერთობების/კავშირების აღწერის ჩათვლით
 • დაადგინეთ ქმედებისთვის ფართო ვადები და აღწერეთ ნებისმიერი კონკრეტული ფაქტორი, რომელიც უკვე იქნა გათვალისწინებული

1.3. ქმედების შესაბამისობა (მაქსიმუმ 3 გვერდი)

1.3.1. საკონკურსო საპროექტო წინადადებების კონკრეტულ პრიორიტეტებთან/თემატიკასტან/სფეროსთან/მიზნებთან შესაბამისობა

გთხოვთ წარმოადგინოთ ყველა შემდეგი ინფორმაცია:

 • აღწერეთ ქმედების შესაბამისობა საკონკურსო საპროექტო წინადადებების მიზანთან(ებთან)/პრიორიტეტთან(ებთან)
 • აღწერეთ ქმედების აქტუალურობა ნებისმიერ ქვეთემატიკასთან/სფეროსთან/ტერიტორიასთან მიმართებაში და ნებისმიერი სხვა კონკრეტული მოთხოვნა, რომელიც მოყვანილია კონკურსის სახელმძღვანელოში მაგ:ადგილობრივი საკუთრება და ა.შ.
 • ღწერეთ კონკურსის სახელმძღვანელოში მოყვანილი, რომელი განსაკუთრებული მოსალოდნელი შედეგი იქნება გადაჭრილი

1.3.2. სამიზნე ქვეყნის, ქვეყნების/რეგიონის(ების)და/ან შესაბამისი სფეროს (ევროკავშირის სხვა ინიციატივებთან სინერგიის და გაორების თავიდან აცილების ჩათვლით) კონკრეტულ მოთხოვნებთან და შეზღუდვებთან შესაბამისობა

გთხოვთ წარადგინოთ ყველა შემდეგი ინფორმაცია:

 • გასაგებად გადმოეცით წინა საპროექტო კონკრეტული სიტუაცია სამიზნე ქვეყანაში/ქვეყნებში, რეგიონში(ებში) და/ან სფეროებში (რაოდენობრივი მონაცემების ანალიზის ჩათვლით თუ ეს შესაძლებელია)
 • მოიყვანეთ ქმედების მიერ გადასაჭრელი პრობლემების დეტალური ანალიზი და როგორ არიან ისინი ურთიერთ დაკავშირებული ყველა დონეზე
 • მიმართეთ რაიმე მნიშვნელოვან გეგმას, რომელიც წამოწყებულა ეროვნულ, რეგიონალურ და/ან ადგილობრივ დონეზე, რომელიც ქმედებას ეხება და აღწერეთ როგორ იქნება ქმედება დაკავშირებული ამ გეგმებთან.
 • არის თუ არა ეს ქმედება წინა ქმედების გაგრძელება, გასაგებად მიუთითეთ, როგორ დაეყრდნობა ის წინა ქმედების საქმიანობას/შედეგებს; გამოიყენეთ, დაიხმარეთ შეფასებების მთავარი დასკვნები და რეკომენდაციები
 • იქ სადაც ქმედება უფრო დიდი პროგრამის ნაწილია, გასაგებად განმარტეთ, როგორ შეესაბამება იგი ან როგორ ხდება მისი კოორდინირება იმ პროგრამასთან ან ნებისმიერ სხვა დაგეგმილ პროექტთან, დააკონკრეტეთ პოტენციური სინერგიული კავშირი სხვა ინიციატივებთან, განსაკუთრებით კი ევრო კომისიასთან.

1.3.3. აღწერეთ და განსაზღვრეთ სამიზნე ჯგუფები და ბოლო ბენეფიციარები, მათ მოთხოვნები და შეზღუდვები, განმარტეთ, როგორ შეძლებს ქმედება მათი მოთხოვნების მოგვარებას.

გთხოვთ წარმოადგინოთ ყველა შემდეგი ინფორმაცია:

 • დაახასიათეთ თითოეული სამიზნე ჯგუფი და ბოლო ბენეფიციარი, (სადაც შესაძლებელია რაოდენობაც დაწერეთ) შერჩევის კრიტერიუმის ჩათვლით
 • დაადგინეთ თითოეული სამიზნე ჯგუფის და ბოლო ბენეფიციარის მოთხოვნები და შეზღუდვები.
 • გვაჩვენეთ საპროექტო წინადადების, სამიზნე ჯგუფების და ბენეფიციარების მოთხოვნებთან და შეზღუდვებთან შესაბამისობა
 • განსაზღვრეთ ნებისმიერი მონაწილეობის პროცესი, რომელიც უზრუნველყოფს სამიზნე ჯგუფის და ბოლო ბენეფიციარების მონაწილეობას.

1.3.4. საზღვრისპირა ზემოქმედება

მიუთითეთ,როგორც წარმოაჩენს საპროექტო წინადადება საზღვრისპირა ხასიათს, აღწერეთ თუ როგორ ხდება შემდეგი კრიტერიუმების გამოყენება ქმედებაში: ერთობლივი განვითარება, ერთობლივი კადრებით დაკომპლექტება და/ან ერთბლივი დაფინანსებანაწილი B. განაცხადის სრული ფორმა

წარდგენილი უნდა იყოს ყველა განმცხადებლის მიერ.
გასავალის და ხარჯების შესამცირებლად, ჩვენ გირჩევთ თქვენი ფაილისთვის გამოიყენოთ მხოლოდ ქაღალდი ( პლასტიკური საქაღალდეების და გამყოფების გარეშე)1. ზოგადი ინფორმაცია

საპროექტო საკონკურსო წინადადების დამოწმება
საპროექტო საკონკურსო წინადადების დასახელება
განმცხადებლის სახელი
საპროექტო წინადადების ნომერი ?მხოლოდ შეზღუდული პროცედურებისთვის: როცა დამკვეთი ორგანო მოახდენს კონცეფციის შეფასებას, იგი განმცხადებელს აცნობებს შედეგს და გამოყოფს საპროექტო წინადადების ნომერს.
ქმედების დასახელება
ქმედების ადგილმდებარეობა


2. ქმედება ?შეფასების კომიტეტი გამოიყენებს კონცეფციაში მოყვანილ ინფორმაციას, ქმდების მიზნებთან და აქტუალურობასთან დაკავშირებით.

2.1. ქმედების აღწერა

2.1.1. აღწერა ( მაქსიმუმ 13 გვერდი)

წარმოადგინეთ შემოთავაზებული ქმედების აღწერა, ქვემოთ მოთხოვნილი ინფორმაციის ჩათვლით, შეეხეთ კონცეფციაში აღწერილ ზოგად და კონკრეტულ მიზანს(ებს), ღონისძიებებს და შედეგებს.

 • განმარტეთ მოსალოდნელი კონკრეტული შედეგები, განმარტეთ, როგორ გამოასწორებს ეს ქმედება სამიზნე ჯგუფების და ბოლო ბენეფიციარების მდგომარეობას, და აგრეთვე სამიზნე ჯგუფების და/ან ადგილობრივი თანა–განმცხადებლის(ების) და აფილირებული პირის(ების) ტექნიკურ და მმართველობით პოტენციალს.
 • აღწერეთ და გამოყავით თითოეული საქმიანობა დეტალურად (ან სამუშაო პაკეტი), რომელიც შედეგის მისაღებად უნდა განხორციელდეს, დაასაბუთეთ საქმიანობების არჩევანი და განსაზღვრეთ თითოეული თანა–განმცხადებლის(ების) და აფილირებული პირის(ების) ( და პარტნიორების ან კონტრაქტორების ან ქვე–გრანტის მიმღებების თუ ეს შესაძლებელია) როლი საქმიანობაში. არ გაიმეოროთ სამოქმედო გეგმა წარმოდგენილი სექცია 2.1.3.–ში, არამედ წარმოაჩინეთ პროექტის გეგმის თანხვედრა და თანამიმდევრულობა, კერძოდ ჩამოთვალეთ ნებისმიერი შემოთავაზებული პუბლიკაცია.
 • თუ განმცხადებლების სახელმძღვანელოს პრინციპებით მიხედვით ნებადართულია ფინანსური მხარდაჭერა, იმ განმცხადებლებმა, ვისაც სურთ ფინანსური მხარდაჭერა აღმოუჩინონ მესამე მხარეს, უნდა განსაზღვრონ, სახელმძღვანელოს პირობების თანახმად, რა მიზნებს და შედეგებს მიიღებს ფინანსური მხარდაჭერით. საქმიანობის სხვადასხვა ტიპი, რომელიც ფინანსური მხარდაჭერის მისაღებად არის ნებადართული ფიქსირებული ნუსხის საფუძველზე; პირების ტიპის და ცალკეული ადამიანების კატეგორიები, რომელებიც შესაბამისობაში მოდიან ფინანსურ მხარდაჭერასთან; ასეთი პირების შერჩევის კრიტერიუმი და მათი ფინანსური მხარდაჭერა, თითოეული მესამე მხარისათვის ფინანსური მხარდაჭერის ზუსტი რაოდენობის განმსაზღვრელი კრიტერიუმი და გადასაცემი თანხის მაქსიმალური ოდენობა.

2.1.2. მეთოდოლოგია ( მაქსიმუმ 5 გვერდი)

დეტალურად აღწერეთ:

 • განხორციელების მეთოდოლოგია და ამ მეთოდოლოგიის ლოგიკური განმარტება.
 • იქ სადაც ქმედება წინა ქმედების გაგრძელებაა, აღწერეთ როგორ დაეყრდნობა ქმედება წინა ქმედების შედეგებს ( მოიყვანეთ ნებისმიერი განხორციელებული შეფასების მთავარი დასკვნები და რეკომენდაციები).
 • იქ სადაც ქმედება უფრო დიდი პროგრამის ნაწილია, განმარტეთ როგორ შეესაბამება ან როგორ მოხდება მისი კოორდინირება ამ პროგრამასთან ან ნებისმიერ სავარაუდოდ დაგეგმილ პროექტთან ( გთხოვთ დააკონკრეტეთ პოტენციური სინერგია სხვა ინიციატივებთან, კერძოდ ევროკავშირის ინიციატივებთან)
 • პროცედურები შემოწმებისთვის და შიდა და გარე შეფასებები.
 • სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეების (თანაგანმცხადებლის(ების), აფილირებული პირის(ების), სამიზნე ჯგუფების, ადგილობრივი ხელისუფლების და სუბეიექტების როლი და მონაწილეობა ქმედებაში.
 • ქმედების განსახორციელებისათვის შემოთავაზებული გუნდი და საორგანიზაციო სტრუქტურა ( ფუნქციების მიხედვით, არაა საჭირო ცალკეული პირების სახელების ჩამოთვლა).
 • ქმედების განხორციელებეებისათვის შემოთავაზებული მთავარი საშუალებები ( აღჭურვილობა, მასალა და შესაძენი ან დასაქირავებელი ინვენტარი)
 • დაინტერესებული მხარეების დამოკიდებულება ქმედების მიმართ ზოგადად და კერძოდ საქმიანობა.
 • დაგეგმილი საქმიანობები, რომელმაც ქმედების და ევროკავშირის დაფინანსების ხილვადობა უნდა უზრუნველყოს

2.1.3. ხანგრძლივობა და საორიენტაციო ქმედების გეგმა ქმედების განსახორციელებლად (მაქსიმუმ 4 გვერდი)

ქმედების ხანგრძლივობა განისაზღვრება <X> თვით

განმცხადდებლებმა არ უნდა დაწერონ ქმედების განხორციელების დაწყების თარიღი, არამედ უბრალოდ უნდა მიუთითონ „თვე1“, თვე 2“ და აშ.

განმცხადებლებმა უნდა განსაზღვრონ თითოეული საქმიანობისთვის დადგენილი ხანგრძლივობა და მთლიანი პერიოდის ყველაზე ოპტიმალური ხანგრძლივობა და არა ყველაზე მოკლე პერიოდი შესაბამისი ფაქტორების გათვალისწინებით, რომელმაც შეიძლება ზემოქმედება მოახდინოს ქმედების განხორციელების გრაფიკზე.

ქმედების გეგემაში მოყვანილი საქმიანობები უნდა დეტალურად შეესაბამებოდეს სექცია 2.1.1.–ში მოყვანილ საქმიანობებს, განმახორციელებელი ორგანო უნდა იყოს ან განმცხადებლები ან ნებისმიერი აფილირებული პირი(ები), პარტნიორები ან ქვე–კონტრაქტორები. საქმიანობის გარეშე გატარებული ნებისმიერი თვე ან პერიოდი უნდა იყოს შეტანილი ქმედების გეგმაში, რომელიც გათვალისწინებული იქნება ქმედების მთლიანი დადგენილი ხანგრძლივობის გამოანგარიშებისას.

პირველი 12 თვის საქმიანობის განხორცილებისთვის საჭირო სამოქმედო გეგმა უნდა იყოს დაკმაოდ დეტალებში გადმოცემული, რათა გვქონდეს საერთო წარმოდგენა თითოეული საქმიანობის განხორციელებისათვის მზადების შესახებ. სამოქმედო გეგმა შემდგომი თითოეული წლისთვის შეიძლება იყოს უფრო ზოგადი და უნდა იყოს ახნუსხული მთავარი საქმიანობები, რომლებიც უნდა იმ წლებში განხორციელდეს. ამ მიზნით ის უნდა იყოს დაყოფილი 6 თვიან პერიოდებად (NB: უფრო დეტალური სამოქმედო გეგმა ყოველი მომავალი წლისათვის უნდა იყოს წარდგენილი ყოველ ახალ დაფინანსებისწინა გადახდების მიღებამდე საგრანტო კონტრაქტის განსაკუთრებული პირობების, მუხლი 4.1.–ის პირობების თანახმად).

სამოქმედო გეგმა შედგენილი იქნება შემდეგი ფორმატის გამოყენებით:

თვე ნახევარი წელი
საქმიანობა 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 განმახორციელებელი ორგანო
1 მზადება
აღსრულება

.1.4.ქმედების მდგრადობა (მაქსიმუმ 3 გვერდი)

წარმოადგინეთ ქვემოთ მოთხოვნილი ყველა ინფორმაცია:

 • აღწერეთ მოსალოდნელი ქმედების ზეგავლენა, სადაც შესაძლებელია რაოდენობრივი მონაცემებით, ტექნიკურ, ეკონომიკურ, სოციალურ და პოლიტიკის დონეზე ( გამოიწვევს თუ არა ის კანონმდებლობის, ქცევის კოდექსების, მეთოდების და აშ. გაუმჯობესებას?).
 • აღწერეთ გავრცელების გეგმა და აგრეთვე შესაძლებლობები რეპლიკაციისთვის (დუბლირება) და ქმედების შედეგების გაფართოება ( გამრავლების ეფექტი), გასაგებად მიუთითეთ ნებისმიერი გამიზნული გავრცელების არხი.
 • წარმოადგინეთ დეტალური რისკის ანალიზი და გაუთვალისწინებელი შემთხვევების გეგმა. იგი უნდა შეიცავდეს იმ რისკების ნუსხას, რომლებიც ასოცირდება თითოეულ შემოთავაზებულ ქმედებასთან, რომელსაც თან ახლავს შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიება. კარგი რისკის ანალიზი შეიცავს მთელი რიგი რისკების ტიპებს, ფიზიკური, გარემოს, პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური რისკების ჩათვლით.
 • აღწერეთ ძირითადი წინაპირობა და ვარაუდები ქმედების განხორციელების ფაზის მსვლელობის დროს და მის შემდეგ.
 • განმარტეთ თუ როგორ შეძლებს ქმედება შეინარჩუნოს მდგრადობა დასრულების შემდეგ, ეს შეიძლება მოიცავდეს აუცილებელ შემდგომ საქმიანობას, ჩაშენებულ სტრატეგიებს, საკუთრებას, საკომუნიკაციო გეგმას და აშ. განასხვავეთ მდგრადობის ოთხი ტიპი:
  a.ფინანსური მდგრადობა:მაგ: შემდგომი საქმიანობის დაფინანსება, ყველა მომავალი სამოქმედო და მოვლა–პატრონობის ხარჯების დასაფარად საჭირო შემოსავლის წყაროები.
  b. ინსტიტუციონალური მდგრადობა: მაგ: სტრუქტურები, რომლებიც ქმედების შედეგებს გაგრძელების საშუალებას მისცემს ქმედების დამთავრების, პოტენციალის გაზრდის, შეთანხმებების და ადგილობრივი „საკუთრების“ შედეგების შემდგომაც იქნება ადგილზე.
  c. პოლიტიკური დონის მდგრადობა: მაგ: სადაც შესაძლებელია, სტრუქტურული ზემოქმედება ( გაუმჯობესებული კანონმდებლობა, არსებულ მექანიზმებთან, ქცევის კოდექსებთან ან მეთოდებთან თანხვედრა).
  d.ეკოლოგიური მდგრადობა: რა ზეგავლენას მოახდენს ქმედება გარემო პირობებზე–მიღებულია თუ არა ზომები იმ ბუნებრივ რესურსებზე,რომელზეც ქმედებაა დამოკიდებული და საერთოდ გარემოზე ნეგატიური ზემოქმედების თავიდან ასაცილებლად?

2.1.5. ლოგიკური ჩარჩო

გთხოვთ შეავსოთ განმცხადებლების სახელმძღვანელოს დანართი C


2.1.6.ბიუჯეტი, დამკვეთი ორგანოსგან მოთხოვნილი თანხა და სხვა მოსალოდნელი დაფინანსების წყაროები.

შეავსეთ განმცხადებლების სახელმძღვანელოს დანართი B რათა მოგვაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია:

 • ქმედების ბიუჯეტი ( სამუშაო ფურცელი1) ქმედების მთლიანი ხანგრძლივობისთვის და მისი პირველი 12 თვისთვის; დააკონკრეტეთ თუ არის მეტი თვე;
 • ბიუჯეტის დასაბუთება (სამუშაო ფურცელი2), ქმედების მთლიანი ხანგძლივობისთვის და
 • დამკვეთი ორგანოსგან მოთხოვნილი თანხა და მთელი ქმედების პერიოდისთვის დაფინანსების სხვა მოსალოდნელი წყაროები (სამუშაო ფურცელი 3)

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ გრანტის განმცხადებლების სახელმძღვანელო.

გაითვალისწინეთ რომ ქმედების ღირებულება და დამკვეთი ორგანოდან მოთხოვნილი თანხა უნდა იყოს დადგენილი ევროში.

2.2.1. განმცხადებლის გამოცდილება.

ეს ინფორმაცია გამოყენებული იქნება თქვენი იმავე სფეროში მმართველობის გამოცდილების შესაფასებლად, არის თუ არა ის სტაბილური და საკმარისი და შეიძლება თუ არა იმ ქმედებასთან იყოს შედარებული, რომლისთვისაც ითხოვთ გრანტს.

i) მსგავსი ქმედებებისთვის

მოგვაწოდეთ იმავე სფეროში განხორციელებული ქმედების დეტალური აღწერა და შედარების მასშტაბი იმ ქმედებასთან , რომლისთვისაც ითხოვთ გრანტს , რომელიც ჩვენმა აორგანიზაციამ უნდა გამოყოს ბოლო სამი წლის განმავლობაში.

თითოეული ქმედების აღწერას დაუთმეთ მაქსიმუმ 1 გვერდი

განმცხადებლის სახელი
პროექტის დასახელება
ქმედების ადგილმდებარეობა ქმედების ღირებულება (ევროებში) როლი ქმედებაში ქმედების დონორები (სახელი) ?თუ დონორი არის ევროკავშირი ან ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო, გთხოვთ მიუთითოთ ევროკავშირის საბიუჯეტო ხაზში, EDF ან ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო. დონორის მიერ გაღებული თანხა თარიღები

ქმედების მიზნები და შედეგები

ii) სხვა ქმედებები

გთხოვთ დეტალურად აღწეროთ სხვა ქმედება რომელიც თქვენი ორგანიზაციის მიერ იყო მართული ბოლო სამი წლის განმავლობაში

თითოეულ ქმედებას დაუთმეთ მაქსიმუმ ერთი გვერდი და დაწერეთ მაქსიმუმ 10 ქმედება.

განმცხადებლის სახელი
პროექტის დასახელება
ქმედების ადგილმდებარეობა ქმედების ღირებულება (ევროებში) როლი ქმედებაში ქმედების დონორები (სახელი) ?თუ დონორი არის ევროკავშირი ან ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო, გთხოვთ მიუთითოთ ევროკავშირის საბიუჯეტო ხაზში, EDF ან ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო. დონორის მიერ გაღებული თანხა თარიღები

ქმედების მიზნები და შედეგები

2.2.2. თანა–განმცხადებლების გამოცდილება (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

ეს ინფორმაცია გამოყენებული იქნება თქვენი იმავე სფეროში მმართველობის გამოცდილების შესაფასებლად, არის თუ არა ის სტაბილური და საკმარისი და შეიძლება თუ არა იმ ქმედებასთან იყოს შედარებული, რომლისთვისაც ითხოვთ გრანტს.

i) მსგავსი ქმედებებისთვის

მოგვაწოდეთ იმავე სფეროში განხორციელებული ქმედების დეტალური აღწერა და შედარების მასშტაბი იმ ქმედებასთან , რომლისთვისაც ითხოვთ გრანტს , რომელიც ჩვენმა აორგანიზაციამ უნდა გამოყოს ბოლო სამი წლის განმავლობაში.

თითოეული ქმედების აღწერას დაუთმეთ მაქსიმუმ 1 გვერდი

თანა–განმცხადებელის სახელი
პროექტის დასახელება
ქმედების ადგილმდებარეობა ქმედების ღირებულება (ევროებში) როლი ქმედებაში ქმედების დონორები (სახელი) ?თუ დონორი არის ევროკავშირი ან ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო, გთხოვთ მიუთითოთ ევროკავშირის საბიუჯეტო ხაზში, EDF ან ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო. დონორის მიერ გაღებული თანხა თარიღები

ქმედების მიზნები და შედეგები

ii) სხვა ქმედებები

გთხოვთ დეტალურად აღწეროთ სხვა ქმედება რომელიც თქვენი ორგანიზაციის მიერ იყო მართული ბოლო სამი წლის განმავლობაში

თითოეულ ქმედებას დაუთმეთ მაქსიმუმ ერთი გვერდი და დაწერეთ მაქსიმუმ 10 ქმედება.

თანა–განმცხადებელის სახელი
პროექტის დასახელება
ქმედების ადგილმდებარეობა ქმედების ღირებულება (ევროებში) როლი ქმედებაში ქმედების დონორები (სახელი) ?თუ დონორი არის ევროკავშირი ან ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო, გთხოვთ მიუთითოთ ევროკავშირის საბიუჯეტო ხაზში, EDF ან ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო. დონორის მიერ გაღებული თანხა თარიღები

ქმედების მიზნები და შედეგები

2.3. აფილირებული პირის (ების) გამოცდილება (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

ეს ინფორმაცია გამოყენებული იქნება თქვენი იმავე სფეროში მმართველობის გამოცდილების შესაფასებლად, არის თუ არა ის სტაბილური და საკმარისი და შეიძლება თუ არა იმ ქმედებასთან იყოს შედარებული, რომლისთვისაც ითხოვთ გრანტს.

i) მსგავსი ქმედებებისთვის

მოგვაწოდეთ იმავე სფეროში განხორციელებული ქმედების დეტალური აღწერა და შედარების მასშტაბი იმ ქმედებასთან , რომლისთვისაც ითხოვთ გრანტს , რომელიც ჩვენმა აორგანიზაციამ უნდა გამოყოს ბოლო სამი წლის განმავლობაში.

თითოეული ქმედების აღწერას დაუთმეთ მაქსიმუმ 1 გვერდი

აფილირებული პირის სახელი
პროექტის დასახელება
ქმედების ადგილმდებარეობა ქმედების ღირებულება (ევროებში) როლი ქმედებაში ქმედების დონორები (სახელი) ?თუ დონორი არის ევროკავშირი ან ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო, გთხოვთ მიუთითოთ ევროკავშირის საბიუჯეტო ხაზში, EDF ან ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო. დონორის მიერ გაღებული თანხა თარიღები

ქმედების მიზნები და შედეგები

ii) სხვა ქმედებები

გთხოვთ დეტალურად აღწეროთ სხვა ქმედება რომელიც თქვენი ორგანიზაციის მიერ იყო მართული ბოლო სამი წლის განმავლობაში

დაუთმეთ მაქსიმუმ 1 გვერდი თითოეულ ქმედებას და და წერეთ მაქსიმუმ 10 ქმედება.

აფილირებული პირის სახელი
პროექტის დასახელება
ქმედების ადგილმდებარეობა ქმედების ღირებულება (ევროებში) როლი ქმედებაში ქმედების დონორები (სახელი) ?თუ დონორი არის ევროკავშირი ან ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო, გთხოვთ მიუთითოთ ევროკავშირის საბიუჯეტო ხაზში, EDF ან ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო. დონორის მიერ გაღებული თანხა თარიღები

ქმედების მიზნები და შედეგები


3. განმცხადებელი

ევროპის დახმარების ID ნომერი ?ეს რიცხვი ხელმისაწვდომია იმ ორგანიზაციებისთვის , რომლებიც მონაცემების რეგისტრაციას ახდენენ PADOR-ში მეთი ინფორმაცისთვის გთხოვთ ეწვიოთ ბმულს
ეს ინფორმაცია არ არის აუცილებელი, თუმცა სასურველია
ორგანიზაციის დასახელება

3.1. იდენტურობა

განმცხადებლის საკონტაქტო დეტალები ქმედების მიზნებისთვის
იურიდიული პირის ფაილის ნომერი ?თუ განმცხადებელს ევრო კომისიასთან კონტრაქტზე უკვე აქვს ხელი მოწერილი
აბრევიატურა
სარეგისტრაციო ნომერი (ან ექვივალენტი)
რეგისტრაციის თარიღი
რეგისტრაციის ადგილი
რეგისტრაციის ოფიციალური მისამართი
რეგისტრაციის ქვეყანა
ორგანიზაციის ვებგვერდი და ელექტრონული ფოსტა
ტელეფონის ნომერი: ქვეყნის კოდი+ქალაქის კოდი+ნომერი
ფაქსის ნომერი: ქვეყნის კოდი+ქალაქის კოდი+ნომერი

დამკვეთ ორგანოს უნდა ეცნობოს მისამართში, ტელეფონის ნომერში, ფაქსის ნომრებში და ელექტრონული ფოსტის მისამართში შეტანილი ნებისმიერი ცვლილების შესახებ. დამკვეთი ორგანო არ იქნება პასუხისმგებელი იმისათვის თუ ის ვერ დაუკავშირდება განმცხადებელს.

3.2. პროფილი

იურიდიული სტატუსი
რენტაბელურობა
არა–სამთავრობო ორგანიზაცია
ღირებულებაზე დაფუძვნებული ?გთხოვთ აირჩიოთ ღირებულებების მხოლოდ ერთი კომპლექტი.
არის თქვენი ორგანიზაცია დაკავშირებული სხვა პირთან? გთხოვთ დააკონკრეტოთ მისი ევროპული დახმარების ID.

3.2.1. კატეგორია

კატეგორია ?გთხოვთ დააკონკრეტოთ (1)ის სფერო , რომელსაც თქვენი ორგანიზაცია მიეკუთვნება, როგორც ეს მის დებულებაშია მითითებული ( ან მის ექვივალენტ დოკუმენტში): საჯარო ( დაფუძვნებული და/ან დაფინანსებული საჯარო ორგანოს მიერ) ან კერძო ( დაფუძვნებული და/ან დაფინანსებული კერძო სექტორის მიერ); (2) შესაბამის სვეტში ჩაწერეთ კატეგორია რომელსაც მკიეკუთვნება თქვენი ორგანიზაცია.

საჯარო

Public Administration
Decentralised representatives of Sovereign States
International Organisation
Judicial Institution
Local Authority
Implementation Agency
University/Education
Research Institute
Think Tank
Foundation
Association
Media
Network/Federation
Professional and/or Industrial Organisation
Trade Union
Cultural Organisation
Commercial Organisation

კერძო

Implementation Agency
University/Education
Research Institute
Think Tank
Foundation
Association
Media
Network/Federation
Professional and/or Industrial
Organisation
Trade Union
Cultural Organisation
Commercial Organisation
Other Non-State Actor

3.2.2. სფერო(ები) ?გთხოვთ მონიშნოთ ყველა იმ სფეროს ველი რომელშიც ბოლო 7 წლის განმავლობაში ახორციელებდა საქმიანობას თქვენი ორგანიზაცია. სფეროები არის DAC ნუსხიდან, რომელიც შედგენილია OECD-ის მიერ.

11. Education
111. Education, level unspecified
Education Policy & Admin. Management
Education Facilities And Training
Teacher Training
Educational Research
112. Basic education
Primary Education
Basic life skills for youth and adults
Early childhood education
113. Secondary education
Secondary education
Vocational Training
114. Post-secondary education
Higher Education
Advanced Tech. & Managerial Training
12. Health
121. Health, general
Health Policy & Admin. Management
Medical education/training
Medical Research
Medical Services
122. Basic health
Basic Health Care
Basic Health Infrastructure
Basic Nutrition
Infectious Disease Control
Health Education
Health Personnel Development
13. Population programmes
130. Population polices/programmes and reproductive health
Population Policy And Admin. Mgmt
Reproductive Health Care
Family planning
Std Control Including HIV/Aids
Personnel development for population & reproductive health
14. Water Supply and Sanitation
140. Water supply and sanitation
Water Resources Policy/Admin. Mgmt
Water Resources Protection
Water supply & sanitation — Large systems
Basic drinking water supply & basic sanitation
River Development
Waste Management/Disposal
Education & training in water supply and sanitation
15. Government and Civil Society
151. Government and civil society, general
Economic and development policy/planning
Public sector financial management
Legal and judicial development
Government administration
Strengthening civil society
Elections
Human Rights
Free Flow Of Information
Women’s equality organisations and institutions
152. Conflict prevention an resolution, peace and security
Security system management and reform
Civilian peace-building, conflict prevention and resolution
Post-conflict peace-building (UN)
Reintegration and SALW control
Land mine clearance
Child soldiers (prevention and demobilisation)
16. Other Social Infrastructure and Service
160. Other Social Infrastructure and Service
Social/welfare services
Employment policy and admin. mgmt.
Housing policy and admin. management
Low-cost housing
Multisector aid for basic social services
Culture and recreation
Statistical capacity building
Narcotics control
Social mitigation of HIV/AIDS
21. Transport and Storage
210. Transport and storage
Transport Policy & Admin. Management
Road Transport
Rail Transport
Water Transport
Air Transport
Storage
Education & Training In Transport & Storage
22. Communications
220. Communications
Communications Policy & Admin. Mgmt
Telecommunications
Radio/Television/Print Media
Information and communication technology (ICT)
23. Energy
230. Energy generation and supply
Energy Policy And Admin. Management
Power Generation/Non-Renewable Sources
Power Generation/Renewable Sources
Electrical Transmission/Distribution
Gas distribution
Oil-Fired Power Plants
Gas-Fired Power Plants
Coal-Fired Power Plants
Nuclear Power Plants
Hydro-electric Power Plants
Geothermal energy
Solar energy
Wind power
Ocean power
Biomass
Energy education/training
Energy research
24. Banking and Financial Services
240. Banking and financial services
Financial Policy & Admin. Management
Monetary institutions
Formal Sector Financial Institutions
Informal/Semi-Formal Financial intermediaries
Education/training in banking & fin. services
25. Business and Other Services
250. Business and other services
Business support services and institutions
Privatisation
31. Agriculture, Forestry and Fishing
311. Agriculture
Agricultural Policy And Admin. Mgmt
Agricultural development
Agricultural Land Resources
Agricultural Water Resources
Agricultural inputs
Food Crop Production
Industrial Crops/Export Crops
Livestock
Agrarian reform
Agricultural alternative development
Agricultural extension
Agricultural Education/Training
Agricultural Research
Agricultural services
Plant and post-harvest protection and pest control
Agricultural financial services
Agricultural cooperatives
Livestock/Veterinary Services
312. Forestry
Forestry Policy & Admin. Management
Forestry development
Fuel wood/charcoal
Forestry education/training
Forestry research
Forestry services
313. Fishing
Fishing Policy And Admin. Management
Fishery development
Fishery education/training
Fishery research
Fishery services
32. Industry, Mining and Construction
321. Industry
Industrial Policy And Admin. Mgmt
Industrial development
Small and medium-sized enterprises (SME) development
Cottage industries and handicraft
Agro-Industries
Forest industries
Textiles — leather & substitutes
Chemicals
Fertiliser plants
Cement/lime/plaster
Energy manufacturing
Pharmaceutical production
Basic metal industries
Non-ferrous metal industries
Engineering
Transport equipment industry
Technological research and development
322. Mineral resources and mining
Mineral/Mining Policy & Admin. Mgmt
Mineral Prospection And Exploration
Coal
Oil and gas
Ferrous metals
Non-ferrous metals
Precious metals/materials
Industrial minerals
Fertiliser minerals
Offshore minerals
323. Construction
Construction Policy And Admin. Mgmt
33. Trade and Tourism
331. Trade policy and regulation
Trade Policy And Admin. Management
Trade facilitation
Regional trade agreements (RTAs)
Multilateral trade negotiation
Trade education & training
332. Tourism
Tourism Policy And Admin. Management
41. General Environment Protection
410. General environmental protection
Environmental Policy And Admin. Mgmt
Biosphere protection
Bio-diversity
Site Preservation
Flood Prevention/Control
Environmental education/training
Environmental research
43. Other multisector
430. Other multisector
Multisector Aid
Urban Development And Management
Rural Development
Non-agricultural alternative development
Multisector education/training
Research/scientific institutions
51. General budget support
510. General budget support
General budget support
52. Development food aid/food security
520. Development food aid/food security assistance
Food Aid / Food Security Programmes
53. Other commodity assistance
530. Other commodity assistance
Import support (capital goods)
Import support (commodities)
60. Action relating to debt
600. Action relating to debt
Action relating to debt
Debt forgiveness
Relief of multilateral debt
Rescheduling and refinancing
Debt for development swap
Other debt swap
Debt buy-back
72. Emergency and distress relief
720. Emergency and distress relief
Material relief assistance and services
Emergency food aid
Relief coordination; protection and support services
73. Reconstruction relief and rehabilitation
730. Reconstruction relief and rehabilitation
Reconstruction relief and rehabilitation
74. Disaster prevention and preparedness
740. Disaster prevention and preparedness
Disaster prevention and preparedness
91. Administrative costs of donors 92. Support to NGO
920. Support to NGO
Support to national NGOs
Support to international NGOs
Support to local and regional NGOs
93. Refugees
930. Refugees (in donor countries)
Refugees (in donor countries)
99. Unallocated/unspecified
998. Unallocated/unspecified
Sectors Not Specified
Promotion of Development Awareness

3.2.3. სამიზნე ჯგუფი(ები).

All
Child soldiers
Children (less than 18 years old)
Community Based Organisation(s)
Consumers
Disabled
Drug consumers
Educational organisations (school, universities)
Elderly people
Illness affected people (Malaria, Tuberculosis, HIV/AIDS)
Indigenous peoples
Local authorities
Migrants
Non Governmental Organisations
Prisoners
Professional category
Refugees and displaced
Research organisations/Researchers
SME/SMI
Students
Urban slum dwellers
Victims of conflicts/disasters
Women
Young people

სხვა (გთხოვთ მიუთითოთ).

3.3. ქმედების მართვის და განხორციელების პოტენციალი.

3.3.1. გამოცდილება სფეროს მიხედვით.

სფერო გამოცდილების წელი(ები) ბოლო 7 წლის გამოცდილება ბოლო 7 წელში განხორციელებული პროექტების რაოდენობა ბოლო 7 წელში სახარჯთაღიცხვო თანხა ( ათას ევროში)

3.3.2. გამოცდილება გეორგრაფიული არეალის მიხედვით:

გეორგაფიული არეალის მიხედვით ( ქვეყანა ან რეგიონი) გამოცდილების წელი(ები) ბოლო 7 წელში განხორციელებული პროექტების რაოდენობა ამ გეოგრაფიულ არეალში ბოლო 7 წელში ამ გეოგრაფიულ არეალში ინვესტირებული სახარჯთაღრიცხვო თანხა (ათას ევროში)

ანალოგიური გამოცდილება სფეროების და გეოგრაფიული არეალების მიხედვით:

სფერო(ები)
( ისე როგორც ეს შერჩეულია 3.2.2.–ში)
გეოგრაფიული არეალი (ები)
( ქვეყანა ან რეგიონი, როგორც ეს თავდაპირველად იყო მითითებული)

3.3.3. რესურსები

ფინანსური მონაცემები

გთხოვთ წარადგინოთ შემდეგი ინფორმაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) მოგება–წაგების ანგარიშის საფუძველზე თქვენი ორგანიზაციის ბალანსის ფურცელი, თანხა ათასობით ევროში უნდა იყოს მითითებული.

ფინანსური წელი ბრუნვა ან ექვივალენტი წმინდა მოგება ან ექვივალენტი მთლიანი ბალანსის ფურცელი აქციონერების კაპიტალი ან ექვივალენტი საშუალო ან გრძელვადიანი ვალი მოკლე ვადიანი ვალი (<1 წელი)
2013
2012
2011
ფინანსური რესურსი(ები)

გთხოვთ დააკონკრეტოთ თქვენი ორგანიზაციის შემოსავლების წყაროები და დამატებითი ინფორმაცია.

2013
წყარო პროცენტი
ევროკავშირი
წევრი ქვეყნების საჯარო ორგანოები
მესამე ქვეყნების საჯარო ორგანოები
გაერთიანებული ერები
სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები
კერძო სექტორი
საწევრო გადასახადები (საწევროს გადამხდელი წევრების რიცხვი.: )
სხვა (გთხოვთ დააკონკრეტოთ):
მთლიანად ( უნდა იყოს 100%–ის ექვივალენტი).
2012
წყარო პროცენტი
ევროკავშირი
წევრი ქვეყნების საჯარო ორგანოები
მესამე ქვეყნების საჯარო ორგანოები
გაერთიანებული ერები
სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები
კერძო სექტორი
საწევრო გადასახადები (საწევროს გადამხდელი წევრების რიცხვი.: )
სხვა (გთხოვთ დააკონკრეტოთ):
მთლიანად ( უნდა იყოს 100%–ის ექვივალენტი).
2011
წყარო პროცენტი
ევროკავშირი
წევრი ქვეყნების საჯარო ორგანოები
მესამე ქვეყნების საჯარო ორგანოები
გაერთიანებული ერები
სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები
კერძო სექტორი
საწევრო გადასახადები (საწევროს გადამხდელი წევრების რიცხვი.: )
სხვა (გთხოვთ დააკონკრეტოთ):
მთლიანად ( უნდა იყოს 100%–ის ექვივალენტი).

არ არის სავალდებულო მაგრამ სასურველია, რომ შევსებული იყოს ხელმისაწვდომობის მიზნით. გარე აუდიტის მოხსენების ასლი შეიძლება განმცხადებლის ბოლო ანგარიშების მაგივრად იყოს წარმოდგენილი, თუ პრაქტიკაში არსებული ანგარიშები არის იგივე დოკუმენტი რაც გარე აუდიტის მოხსენება.

წელი დამტკიცებული აუდიტორის სახელი მოქმედების ვადა
2013
2012
2011
პერსონალის რაოდენობა (სრული განაკვეთის ექვივალენტი)

გთხოვთ მონიშნოთ ერთი ვარიანტი თითოეული ტიპის პერსონალისთვის.

პერსონალის ტიპი ანაზღაურებადი არა– ანაზღაურებადი
პროფესიონალი თანამშრომლები: თავმოყრილი და დაფუძვნებული სათავო ოფისებში ( მდებარე განვითარებულ ქვეყნებში)
უცხოეთიდან მოწვეული თანამშრომლები: თავმოყრილი სათავო ოფისებში ( განვითარებულ ქვეყნებში მდებარე) და განვითარებად ქვეყანაში ბაფუძვნებული
ადგილობრივი პერსონალი: თავმოყრილი და დაფუძვნებული განვითარებად ქვეყანაში

3.4. თქვენი ორგანიზაციის მმართველი საბჭოს/კომიტეტის ჩამონათვალი

სახელი პროფესია ფუნქცია ქვეყანა, რომლის მოქალაქეც ხართ მუშაობს ამ წლიდან (სამუშაო გამოცდილება)
4.თანა–განმცხადებელი(ები)

თითოეული თანა–განმცხადებლისთვის უნდა შეივსოს ეს სექცია, განმცხადებლების სახელმძღვანელოს სეცია 2.1.1.–ის ფარგლებში. თქვენ ამ ცხრილის იმდენი ასლი უნდა გადაიღოთ რამდენიც საჭირო იქნება, რათა მოახდინოთ თითოეული დამატებითი თანა–განმცხადებლის შეყვანა.

5.აფილირებული პირის(ების) მონაწილეობა ქმედებაში

5.1.აფილირებული პირის(ების) აღწერა

ეს სექცია უნდა შეივსოს ნებისმიერი აფილირებული პირისთვის,განმცხადებლების სახელმძღვანელოს სეცია 2.1.1.–ის ფარგლებში. თქვენ ამ ცხრილის იმდენი ასლი უნდა გადაიღოთ რამდენიც საჭირო იქნება, რათა მოახდინოთ თითოეული აფილირებული პირის შეყვანა.

6. ქმედებაში მონაწილე განმცხადებლის პარტნიორები

ყველა პარტნიორი ორგანიზაციისათვის უნდა შეივსოს ეს სექცია .განმცხადებლების სახელმძღვანელოს სეცია 2.1.3.–ის ფარგლებში. თქვენ ამ ცხრილის იმდენი ასლი უნდა გადაიღოთ რამდენიც საჭირო იქნება, რათა მოახდინოთ ყველა პარტნიორის შეყვანა.

7. ჩამონათვალი სრული განაცხადის ფორმისთვის

ადმინისტრაციული მონაცემები

განმცხადებლის სახელი
ევროპის დახმარების ID ნომერი
რეგისტრაციის ქვეყანა და თარიღი
იურიდიული პირის ფაილის ნომერი ?თუ განმცხადებელს ევრო კომისიასთან კონტრაქტზე უკვე აქვს ხელი მოწერილი
იურიდიული სტატუსი ?მაგ: არა–კომერციული, სახელმწიფო ორგანო, ან საერთაშორისო ორგანიზაცია.


თანა–განმცხადებელი ?დაამატეთ იმდენი ხაზი რამდენი თანა–განმცხადებელიც არის

თანა–განმცხადებელის სახელი
ევროპის დახმარების ID ნომერი
ეროვნება/რეგისტრაციის ქვეყანა და თარიღი
იურიდიული პირის ფაილის ნომერი
იურიდიული სტატუსი


აფილირებული პირი ?დაამატეთ იმდენი ხაზი რამდენი აფილირებული პირიც არის

აფილირებული პირის დასახელება
ევროპის დახმარების ID ნომერი
რეგისტრაციის ქვეყანა და თარიღი
იურიდიული სტატუსი
დააკონკრეტეთ თუ რომელ პირთან ხართ აფილირებული ( განმცხადებელი/ან თანა–განმცხადებელი)
დააკონკრეტეთ რა სახის აფილირებული კავშირი გაქვთ ამ პირთან

სანამ გამოაგზავნით თქვენს საპროექტო წინადადებას, შეამოწმეთ არის თუ არა ყველა შემდეგი კრიტერიუმი სრულად დაკმაყოფილებულიდა მონიშნეთ ისინი

ნაწილი 1 (ადმინისტრაციული)

გამოყენებულია სწორი საგრანტო განაცხადის ფორმა
განმცხადებელის მიერ ხელმოწერილი და შევსებულია განცხადება/დეკლარაცია
საპროექტო წინადადება არის დაბეჭდილი და ის არის ინგლისურ ენაზე
ერთი ორიგინალი და ორი ასლი არის თანდართული
საპროექტო წინადადების ელექტრონული ვერსია (CD-rom) არის თანდართული
თითოეულმა თანა–განმცხადებელმა შეავსო და ხელი მოაწერა მანდატს და ეს მანდატიც არის თანდართული
თითოეულმა აფილირებულმა პირმა შეავსო და ხელი მოაწერა აფილირებული პირის განცხადებას და ეს განცხადება არის თანდართული, (გთხოვთ დაწეროთ არ ექვენდებარება შევსებას– N/A თუ არ გყავთ აფილირებული პირი)
ბიუჯეტი განაცხადში არის შესული, მოთხოვნილ ფორმატშია წარმოდგენილი და დაანგარიშებულია ევროებში
შევსებულია ლოგიკური ჩარჩო და შესულია განაცხადში
წამყვანმა განმცხადებელმა წარადგინა მხოლოდ ერთი განაცხადი

ნაწილი 2 (შესაბამისობა)

The duration of the action is between 6 months and 18 months (the minimum and maximum allowed)
The requested contribution is between 20’000 EURO and 200’000 EURO (the minimum and maximum allowed)
მოთხოვნილი თანხა არ აღემატება სავარაუდო მთლიანი დასაშვები ხარჯების 90%–ს ( დადგენილი მაქსიმალური პროცენტი)


8. განმცხადებლის მიერ გაკეთებული მოხსენება

განმცხადებელი, წარმოდგენილი ქვემორე ხელმოწერით, რომელიც არის განმცხადებლის უფლებამოსილი ხელისმომწერი მხარე წინამდებარე კონკურსის კონტექსტში, წარმოადგენს ნებისმიერ თანა–განმცხადებელს(ებს), აფილირებულ პირს (ებს) შემოთავაზებულ ქმედებაში, ქვემორე განაცხადებს რომ

 • განმცხადებელს გააჩნია საკმაო ფინანსური პოტენციალი როგორც ეს განმცხადებლების სახელმძღვანელოს სექცია 2–შია მითითებული
 • განმცხადებელს გააჩნია საკმაო ფინანსური პოტენციალი, რომ განახორცილეოს შემოთავაზებული ქმედება ან სამუშაო პროგრამა
 • განმცხადებელი ადასტურებს განმცხადებლის, თანა–განმცხადებლი(ების) და აფილირებული პირის (ების) იურდიულ სტაუსს, როგორც ეს მოხსენიებულია განაცხადის 3,4,და 5 ნაწილში.
 • განმცხადებელს, თანა–განმცხადებელს(ებს) და აფილირებულ პირს(ებს) გააჩნიათ პროფესიონალური კომპეტენცია და კვალიფიკაცია როგორც ეს განსაზღვრულია განმცხადებლების სახელმძღვანელოს სექცია 2–ში.
 • განმცხადებელი ვალდებულებას იღებს დაიცვას ვალდებულებები, რომლებიც გათვალისწინებულია აფილირებული პირის(ების) საგრანტო ფორმის განცხადებაში და კარგი პარტნიორობის პრინციპები.
 • განმცხადებელი არის პირდაპირ პასუხისმგებელი ქმედების მომზადებაში, მართვასა და განხორციელებაში თანა–განმცხადებლეთან(ებთან) და აფილირებულ პირთან(ებთან) ერთად, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, და არ მოქმედებს შუამავალივით.
 • თუ მოთხოვნილი თანხა აჭარბებს 60,000 ევროს განმცხადებელი, თანა–განმცხადებელი (ები) და აფილირებული პირი(ები) არ არიან ნებისმიერ იმ სიტუაციაში, რომელიც მათ კონტრაქტებში მონაწილეობის მიღებისგან გამორიცხავს, რომლებიც ჩამოთვლია პრაქტიკული სახელმძღვანელოს ევროკავშირის გარე ქმედებების საკონტრაქტო პროცედურებში ( რმელიც ხელმისაწვდომაი შემდეგ ინტერნეტ მისამართზე: : http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=en გარდა ამისა, მიღებული და აღიარებულია, რომ თუ განმცხადებელი, თანა–განმცხადებელი(ები) და აფილირებული პირი(ები) მაინც მონაწილეობენ მიუხედავად ასეთ სიტუაციაში ყოფნისა, ისინი შესაძლოა გამოირიცხონ სხვა პროცედურებიდან პრაქტიკული სახელმძღვანელოს სექცია 2.3.4–ის თანახმად.
 • განმცხადებელი, თითოეული თანა–განმცხადებელი და აფილირებული პირი(ები) (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) არიან ისეთ პოზიციაში რომ მოთხოვნის შესაბამისად დაუყოვნებლივ უნდა წარმოადგინონ მხარდამჭერი დოკუმენტაცია, რომელიც გათვალისწინებულია განმცხადებლების სახელმძღვანელოს სექცია 2.3.4–ში.
 • განმცხადებელი, თითოეული თანა–განმცხადებელი და აფილირებული პირი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ითვლებიან უფლებამოსილად განმცხადებლების სახელმძღვანელოს სექცია 2.1.1. და 2.1.2–ში ჩამოყალიბებული კრიტერიუმების თანახმად.
 • თუ რეკომენდირებულია გრანტის მინიჭება, განმცხადებელი თანხმობას აცხადებს საკონტრაქტო პირობებზე, ისე როგორ ჩამოყალიბებულია სტანდარტულ კონტრაქტში, რომელიც თანდართული არის განმცხადებლების სახელმძღვანელოზე ( დანართი G).
 • განმცხადებლებმა, თანა–განმცხადებლმა(ებმა) და აფილირებულმა პირმა(ებმა) იციან, რომ ევროკავშირის ფინანსური ინტერესების უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, მათი პირადი მონაცემები შეიძლება გადაგზავნილი იყოს შიდა აუდიტორულ სამსახურებში, აუდიტორების ევროპულ სასამართლოში, ფინანსური დარღვევების ჯგუფში ან ევროპის მახინაციების წინააღმდეგ ბრძოლის ბიუროში.

ეს არის კავშირიდან მიღებული დაფინანსების წყარო და თანხა რომელსაც მიიღებთ ან როდესაც ქმედებისთვის, ან ქმედების ნაწილისათვის, ან მისი მთელის წლის განმავლობაში ფუნქციონირებისთვის განაცხადს აკეთებთ, აგრეთვე ნებისმიერი სხვა მიღებული დაფინანსება ან იგივე ქმედებისთვის გაკეთებული განაცხადი.

ჩამოთვალეთ თანხა და წყაროები და მიუთითეთ სტატუსი ( მაგ: განაცხადს აკეთებთ თუ უკვე მოგანიჭეს დაფინანასება)

განმცხადებელი ინფორმირებულია თავისი მოვალეობების შესახებ, რომ დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს დამკვეთ ორგანოს, რომელთანაც წარადგინა განაცხადი, თუ დაფინანსებისთვის იგივე განაცხადი წარადგინა სხვა ევროპულ კომისიის დეპარტამენტში ან ევროკავშირის ინსტიტუტებში და რომელიც მათ, დამკვეთ ორგანოში საგრანტო განაცხადის წარდგენის შემდეგ დაამტკიცეს.

განმცხადებელი აღიარებს, რომ 20102 წლის 25 ოქტომბრის ფინანსური რეგულაციების მუხლი 131 (5) –ის თანახმად, რომელიც ეხება კავშირის საერთო ბიუჯეტის ფინანსურ წესებს (ოფიციალური ჟურნალი L 298 of 26.10.2012, p. 1) და განაცხადის წესების მუხლი 145–ის თანახმად (ოფიციალური ჟურნალი L 362, 31.12.2012, p.1) თუ განმცხადებელს დამნაშავედ სცნობენ არასწორ წარდგენაში იგი შეიძლება გახდეს ადმი ნისტრაციული ან ფინანსური სასჯელის საფუძველი გარკვეული პირობების თანახმად.

ხელმოწერილია განმცხადებლის სახელით

სახელი
თანამდებობა
თარიღი და ადგილი

9.ქმედების ბიუჯეტი ?თითოეული პუნქტის აღწერა უნდა იყოს საკმაოდ დეტალური და ყველა პუნქტი უნდა დაშლილი იყოს ძირითად კომპონენტებად. საგნების რაოდენობა და მათი ღირებულება უნდა დაკონკრეტებული იყოს თითოეული პუნქტისთვის , რაც წარმოდგენილ მითითებეზეა დამოკიდებული. ბიუჯეტმა უნდა მოიცვას მთლიანად ქმედებასთან დაკავშირებული ხარჯები, მიუხედავად იმისა რომ ნაწილი ფინანასდება დამკვეთი ორგანოს მიერ.

ხარჯებიერთეული ერთეულების # ერთეულის ღირებულება
(ევროებში)
მთლიანი ღირებულება
(ევროებში) ?თუ დამკვეთი ორგანო არ არის ევრო კომისია, ბიუჯეტი შეიძლება შედგეს ევროებში ან დამკვეთი ორგანოს ქვეყნის ვალუტაში. ხარჯები და ინვენტარის ღირებულება დამრგვალებული უნდა იყოს მიახლოებით ევრო ცენტში.
საბიუჯეტო პუნქტების რაქტიფიკაცია ?წარმოადგინეთ ბიუჯეტის თითოეული პუნქტის ქრონოლოგიური დამტკიცება რომელიც ასახავს ხარჯების აუცილებლობას და რა კავშირში არიან ისინი ქმედებასთან ( მაგ: საქმიანობის მითითებით და/ან ქმედების აღწერაში არსებული შედეგებით). სავარაუდო ხარჯების დასაბუთება ?წარმოადგინეთ ხარჯთაღიცხვის ხარჯების გაანგარიშების დასაბუთება. გახსოვდეთ, რომ შეფასება უნდა ეყრდნობოდეს რეალურ ხარჯებს ან გამარტივებულ ღირებულების ვარიანტებს, იმ შემთხვევაში, თუ ეს ნებადართულია, როგორც ეს აღწერილია განმცხადებლების სახელმძღვანელოს სექცია 2.1.5–ში.
1. ადამინაური რესურსები
1.1. ხელფასები (მთლიანი ხელფასები, სოციალური დაცვის ხარჯების ჩათვლით და სხვა ასეთი ხარჯები, ადგილობრივი პერსონალი) ?თუ პერსონალი სრული განაკვეთით არ მუშაობს ქმედების დროს, პუნქტის აღწერის პარალელურად უნდა მითითებული იყოს პროცენტი და უნდა ასახული იყოს ერთეულების რაოდენობაში და (არა ერთეულის ღირებულებაში).
1.1.1.ტექნიკური
1.1.2. ადმინისტრაციის/ დამხმარე პერსონალი
1.2.ხელფასები ( მთლიანი ხელფასები სოციალური დაცვის ხარჯების ჩათვლით და სხვა ასეთი ხარჯები, ექსპატები/ საერთაშორისო თანამშრომლები)
1.3. მისიებისთვის/ გადაადგილებისთვის (მოგზაურობისთვის) სგამოყოფილი დღიული ხარჯი ?მიუთითეთ ქვეყანა სადაც სამივლინებო ხარჯებია გაწეული.
1.3.1. უცხოეთში ( ქმედებასთან დაკავშირებული თანამშრომლები)
1.3.2.ადგილობრივი ( ქმედებასთან დაკავშირებული თანამშრომლები)
1.3.3.სემინარის/კონფერენციის მონაწილეები
ადამინური რესურსების ჯამი
2. გადაადგილება (მოგზაურობა) ?საჰაერო ტრანსპორტით გადაადგილების ხარჯები C02 შეიძლება იყოს შეტანილი. ამ შემთხვევაში C02 კომეპნსაციის მიღწევა შესაძლებელია პროექტის CDM/ ოქროს სტანდარტის მხარდამჭერი პროგრამით ( სამხილი უნდა იყოს შეტანილი როგორც მხარდამჭერი დოკუმენტის ნაწილი ) ან საჰაერო კომპანიის პროგრამის საშუალებით, როდესაც ეს შესაძლებელია. მიუთითეთ გამგზავრების ადგილი და მიმართულება. თუ ინფორმაცია არაა ხელმისაწვდომი შეიყვანეთ მთლიანი თანხა.
2.1.უცხოეთში მოგზაურობა
2.2.ადგილობრივი გადაადგილება
მოგზაურობის ჯამი
3.აღჭურვილობა და ინვენტარი. ?გთხოვთ ცალკე დაწეროთ შესყიდვის და ქირის ხარჯები.
3.1.მანქანების შეძენა ან დაქირავება
3.2. ავეჯი, კომპიუტერული აღჭურვილობა
3.3. დანადგარები, იარაღები
3.4. სათადარიგო ნაწილები/დ აღჭურვილობა დანადგარებისთვის, იარაღებისთვის
3.5. სხვა ( გთხოვთ დააკონკრეტოთ)
აღჭურვილობის და ინვენტარის ჯამი
4. ადგილობრივი ოფისი
4.1.მანქანის ხარჯები
4.2. ოფისის ქირა
4.3. სახარჯი მასალები–საოფისე ინვენტარი
4.4.სხვა მომსახურებები (ტელეფონი/ფაქსი, ელექტრო ენერგია/გათბობა, მოვლა–პატრონობა)
ადგილობრივი ოფისის ჯამი
5. სხვა ხარჯები, მომსახურებები ?დააკონკრეტეთ ხარჯების და მომსახურების ტიპოლოგიები. მთლიანი თანხა არ მიიღება.
5.1. პუბლიკაციები ?აქ მხოლოდ მაშინ მიუთითეთ როცა სრულაიდ ხართ ქვეკონტრაქტზე
5.2. შესწავლა, კვლევა ?აქ მხოლოდ მაშინ მიუთითეთ როცა სრულაიდ ხართ ქვეკონტრაქტზე
5.3. გასავლების კონტროლი/აუდიტი
5.4. შეფასების ხარჯები
5.5. წერითი და ზეპირი თარგმანი
5.6. ფინანსური მომსახურება ( საბანკო გარანტიების ხარჯები და ა.შ.)
5.7.სემინარების/კონფერენციების ხარჯები ?აქ მხოლოდ მაშინ მიუთითეთ როცა სრულაიდ ხართ ქვეკონტრაქტზე
5.8. ხილული ქმედებები ?საკომუნიკაციო და ხილული საქმიანობა უნდა იყოს შესაბამისად დაგეგმილი და მისი ბიუჯეტი გაწერილი პროექტის განხორციელების თითოეულ ეტაპზე.
სხვა ხარჯები ჯამი, მომსახურება
6.სხვა
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
სხვა ჯამი
7.ქმედების პირდაპირი დასაშვები ხარჯების ჯამი (1–6)
8.გაუთვალისწინებელი რეზერვისთვის ასიგნება ( 7–დან მაქსიმუმ 5 %, ქმედების პირდაპირი დასაშვები ხარჯების ჯამი)
9. ქმედების მთლიანი პირდაპირი დასაშვები ხარჯები (7+8)
10. არაპირდაპირი ხარჯები (9–ის მაქსიმუმ 7%, ქმედების მთლიანი პირდაპირი დასაშვები ხარჯები)
11მთლიანი დასაშვები ხარჯები (9+10).

NB: მხოლოდ ბენეფიციარი(ები) არიან პასუხისმგებელნი ამ ცხრილში მოყვანილი ფინანსური ინფორმაციის სიზუსტეზე.

მოსალოდნელი დაფინანსების წყაროები და შემაჯამებელი სავარაუდო ხარჯები ?დაფინანსების მოსალოდნელი წყაროები და სავარაუდო ხარჯები უნდა იყოს ერთმანეთთან ბალანსში. ცხრილში მოყვანილი ციფრები უნდა შეესაბამებოდეს სრული განაცხადის ფორმის ჩამონათვალში შესულ ქულებს ( სრული განაცხადის ფორმის ნაწილი 7)

დაფინანსების მოსალოდნელი წყაროებითანხა (ევროში)
განაცხადში მოთხოვნილი ევროკავშირიდან ყველაზე ადრე მისაღების თანხა (A)
სხვა შესატანები (კონტრიბუციები) (განმცხადებელი, სხვა დონორები და აშ.)
სახელიპირობები ?ზოგადი პირობების მუხლი 17.4 (b)-სთან დაკავშირებით

ქმედებიდან შემოსული შემოსავალი

მოსალოდნელი მთლიანი შესატანი თანხები (კონტრიბუციები)
სავარაუდო ხარჯები
სავარაუდო მთლიანი დასაშვები ხარჯები ?ქმედების ბიუჯეტის 11–ე განყოფილების თანახმად (B)
ევროკავშირის/EDF-ის კონტრიბუცია გამოსახული მთლიანი დასაშვები ხარჯების პროცენტებში ?არ დაამრგვალოთ, შეიყვანეთ პროცენტი 2 მეათედებით (მაგ: 74, 38%) (A/B x 100) %

გილოცავთ! თქვენ წარმატებით გაიარეთ განაცხადის ფორმის შევსების ინტერნეტ სწავლება, რომელსაც ითვალისწინებს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ტერიტორიული თანამშრომლობის პროგრამის საპროექტო წინადადებების კონკურსი.

ვიმედოვნებთ რომ იყო სწავლება სასარგებლო და დაგეხმარებათ შემდგომში ოფლაინ (ინტერნეტის კავშირის გარეთ) რეჟიმში შეავსოთ განაცხადი.

განაცხადის ფორმა და სპეციფიკური მოთხოვნები, აგრეთვე საჭირო ინფორმაცია განმცხადებლებისთვის , შეგიძლიათ იხილოთ განმცხადებლების სახელმძღვანელოში შემდეგ ბმულზე: http://eaptc-ma.eu/en/